ประวัติวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ข้อมูลล่าสุดของวัลลภ ตังคณานุรักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วัลลภ ตังคณานุรักษ์

วัลลภ ตังคณานุรักษ์

วัลลภ ตังคณานุรักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ไม่ได้เด่นดังเพราะเป็นธุรกิจระดับพันล้าน แต่ครูหยุยคนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันดี เพราะรวยน้ำใจมหาศาลเพื่อการช่วยเหลือสังคม และเด็กที่ด้อยโอกาส เป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมไทยสมัยนี้ที่นับวันน้ำใจนั้นเหือดแห้งลงไปทุกที...

ชื่อ-สกุล : นาย วัลลภ ตังคณานุรักษ์

ชื่อเล่น : หยุย

นามแฝง/ฉายา : ครูหยุย

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสิรินธร
- มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสุรวิทยาคาร
- ประถมศึกษาปีที 5-7 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพาณิชนุกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
17 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐ
- กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 เลขานุการกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ (วุฒิ)
23 เมษายน 2539 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 6 ของ กทม. ด้วยคะแนน 52,154)
28 สิงหาคม 2543 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ คนที่ 1
12 มีนาคม 2544 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมและพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับ แทนนายเกษม รุ่งธนเกียรติ)
21 สิงหาคม 2544 ประธานกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ
31 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
4 กันยายน 2546 ประธานกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ
26 เมษายน 2547 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (แทนนายชงค์ วงษ์ขันธ์)
26 กันยายน 2548 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

ตำแหน่งอื่น ๆ :
2531 เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (เป็นผู้ก่อตั้ง)
- รองประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
- ประธานคณะทำงานด้านเด็ก
- กรรมการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์
- กรรมการมูลนิธิอุทิศเพื่อเด็กไทยในชนบท จังหวัดขอนแก่น
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
12 ธันวาคม 2549 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์
17 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการศึกษาแนวทางการปฏิรูปสื่อภาครัฐ
16 มิถุนายน 2552 กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดสวัสดิการสังคม)

เครื่องราช :

ปี 2531 โล่เกียรติยศผู้สร้างสรรค์งานเพื่อเด็ก จากรายการ ยกนิ้วให้
ปี 2534 นักพัฒนาและริเริ่มงานเพื่อเด็ก จากมูลนิธิโอซาก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2535 ผู้สร้างสรรค์คุณประโยชน์เพื่อเยาวชน จากสำนักงานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ปี 2535 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
ปี 2536 ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะครุศาสตร์จุฬาฯ
ปี 2535 โล่รางวัล "นักสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อเยาวชน"
ปี 2536 คนไทยตัวอย่าง จากมูลนิธิธารน้ำใจ
ปี 2537 นักสังคมสงเคราะห์แห่งปี จากนิตยสารหลักไท
ปี 2538 นักพัฒนางานสุขภาพจิตดีเด่น จากมูลนิธินายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว
ปี 2546 โล่เกียรติยศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นในการช่วยเหลือและรณรงค์เพื่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 20 ปี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement