ประวัติสุรพล อิสรไกรศีล ข้อมูลล่าสุดของสุรพล อิสรไกรศีล
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุรพล อิสรไกรศีล

สุรพล อิสรไกรศีล

สุรพล อิสรไกรศีล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 18 ก.ค. 2493
อายุ 68 ปี
คุณหมอคนเก่งแห่งวงการแพทย์ไทย ที่มีโพรไฟล์แน่นจริงๆ และเพราะความสามารถของคุณหมอเลยได้รับตำแหน่งทางการงานมาหลากหลายระดับ แต่ก็ยังไม่ทิ้งการเป็นผู้ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาแพทย์ที่จะเติบโตขึ้นมาในอนาคตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอีกด้วย

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล

วันที่เกิด : 18 กรกฎาคม 2493

การศึกษา และดูงาน :

2511-2515 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2513-2517 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2518-2519 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลีนิค สาขาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2518-2521 วุฒิบัตรฯ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2523-2525 Cert. in Experimental Hematology University of Ulm,
Germany
2528-2529 Fred Hutchinson Cancer Research Center University of
Washington, Seattle, USA
2528 อนุมัตรบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

28 พฤศจิกายน 2544 ราชบัณฑิต ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาแพทยศาสตร์ (โลหิตวิทยา)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2521-2523 อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2523-2538 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2529 ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูก จุฬาภรณ์
- 2532-2534 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2537-2544 ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
- 2538-2542 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2538-2542 President Asia-Pacific Bone Marrow Transplantation Group
(APBMTG)
- ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2544 ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

เครื่องราช :

- 2535 ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลีนิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2536 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- 2536 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย (ร่วมรับรางวัล)
- 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 2538 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ร่วมรับรางวัล)
- 2538 รางวัลนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
- 2539 ข้าราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- 2539 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2540 ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
- 2541 รางวัลจาก National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) , National
Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ NHLBI
- 2541 ข้าราชการดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี
4 มิถุนายน 2551 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2550
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement