ประวัติภรณี มหานนท์ ข้อมูลล่าสุดของภรณี มหานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภรณี มหานนท์

ภรณี มหานนท์

ภรณี มหานนท์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ในแบบท่านผู้หญิงภรณีนอกจากจะทำงานรับใช้พระองค์ท่านแล้ว ก่อนหน้านี้ยังได้รับยกย่องเป็น สุภาพสตรีผู้มีบุคคลิกดีเด่นสาขาข้าราชการของสมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี ในปี 2530 อีกด้วย...

ชื่อ-สกุล : ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์

ชื่อเล่น : ต้อย

นามแฝง/ฉายา : ภรณี กีร์ติบุตร

บิดา : พล.ต.ท.ประจวบ กีร์ติบุตร

มารดา : คุณหญิงกระจ่างศรี กีร์ติบุตร

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรสาวคนโต ในจำนวนพี่น้อง 4 คน
1. ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
2. สุวิสาส์ กีรติบุตร
3. สุรพิทย์ กีรติบุตร
4. จิตตระเสน กีรติบุตร

สมรสวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโทและเอก ทางรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
- ปริญญาตรีทางสังคมวิทยา ที่คอลเลจ ออฟนิวโรเชล นิวยอร์ค
- เรียนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ รุ่นที่ 14 (เรียน 3 เดือนก็สอบชิงทุน)
2504 โรงเรียนมาแตร์เดอีจนจบมัธยมปีที่ 8

ตำแหน่งปัจจุบัน :

29 มิถุนายน 2545 รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (เทียบเท่ารองราชเลขาธิการ)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- เจ้าหน้าที่กรมวิเทศสหการ
2512 กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
2513 อาจารย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2518 ผู้เชี่ยวชาญทางรัฐประศาสนศาสตร์ อีสเวสเซนเตอร์ ฮาวาย
2518 รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์
2523 รองคณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2525 คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
1 ตุลาคม 2528 วิทยากรพิเศษ กองราชเลขานุการ
1 ตุลาคม 2529 รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฝ่ายศิลปาชีพ (เทียบเท่าผู้ช่วยราชเลขาธิการ)
1 ตุลาคม 2526 นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ คนที่ 1 (ปี 2526-2530)
- เลขาธิการสหพันธ์สตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพกรรมการสมาคมไทย-อเมริกัน
2531 ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
- นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย
29 มิถุนายน 2545 รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ (เทียบเท่ารองราชเลขาธิการ)

ยศหรือขั้น : ท่านผู้หญิง

เครื่องราช :

5 พฤษภาคม 2541 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท่านผู้หญิง)
5 พฤษภาคม 2539 ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
5 ธันวาคม 2534 มหาวชิรมงกุฎ
- ตติยจุลจอมเกล้า
5 พฤษภาคม 2526 จตุตถจุลจอมเกล้า
2530 สุภาพสตรีผู้มีบุคคลิกดีเด่นสาขาข้าราชการของสมาคมส่งเสริมบุคคลิกสตรี

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement