ประวัติออมสิน ชีวะพฤกษ์ ข้อมูลล่าสุดของออมสิน ชีวะพฤกษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ออมสิน ชีวะพฤกษ์

ออมสิน ชีวะพฤกษ์

ออมสิน ชีวะพฤกษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ตั้งแต่หนุ่มๆ ผลงานการทำงานก็มีให้เห็นกันอยู่ตลอดถึงความสำเร็จจนทุกวันนี้ หลากตำแหน่ง หลายรางวัลที่การันตีให้เห็นว่า ผู้ชายคนนี้คืออีกบุคคลในแวดวงสังคมที่นักบริหารรุ่นใหม่ควรดูไว้เป็นแบบอย่าง

ชื่อ-สกุล : นาย ออมสิน ชีวะพฤกษ์

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2552
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นพิเศษ สถาบันพระปกเกล้า
- ปี 2551
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 6
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 4515 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารชั้นสูง (Advanced Management Program) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปี 2514
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์จาก Aligarh Muslim University India

ตำแหน่งปัจจุบัน : 10 มกราคม 2550 กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 25 กุมภาพันธ์ 2520
พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 กองอำนวยการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
- 1 มีนาคม 2521
หัวหน้าแผนกจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณ กองงบประมาณ
- 1 ตุลาคม 2523
หัวหน้าแผนกจัดทำงบประมาณ กองงบประมาณ
- 1 ตุลาคม 2531
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองงบประมาณ
- 15 พฤษภาคม 2534
ผู้อำนวยการกองงบประมาณ
- 27 พฤษภาคม 2537
ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการเงิน
- 1 ตุลาคม 2540
ผู้ช่วยผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย ด้านนโยบายและแผน
- 27 ตุลาคม 2542
ผู้ช่วยผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
- 18 ธันวาคม 2543
รองผู้ว่าการการสื่อสารแห่งประเทศไทย ด้านการเงิน
- 14 สิงหาคม 2546
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านแผนงานและการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 14 พศจิกายน 2546
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- 10 มกราคม 2550
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 24 เมษายน 2544
กรรมการบริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
- 10 มกราคม 2550
กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เครื่องราช :
- ปี 2549
รางวัล พัมนาปรับปรุงสถานภาพองค์กรดีเด่น ประจำปี 2549
- ปี 2550
รางวัล Boss of the Year 2007 สาขาบริหารหน่วยงานภาครัฐ
- ปี 2551
รางวัล ผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปี 2551
- ปี 2552
รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement