ประวัติภรณี ลีนุตพงษ์ ข้อมูลล่าสุดของภรณี ลีนุตพงษ์
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภรณี ลีนุตพงษ์

ภรณี ลีนุตพงษ์

ภรณี ลีนุตพงษ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ภรณี ลีนุตพงษ์

เป็นสตรีผู้มีบทบาทในด้านสังคมมาหลากหลายตำแหน่ง เป็นเพราะความสามารถที่ใครๆ ก็ยอมรับในการทำงาน เรียกได้ว่าหน้าที่ระดับผู้บริหารก็มีประสบการณ์ไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียว

ชื่อ ; นาง ภรณี ลีนุตพงษ์

ชื่อเล่น : ต้อย

บิดา : ร.อ.หลวงเดชกำแหง

มารดา : นางคนึงสุข ระวังดี

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาบัตร หลักสูตรสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปปร.7) สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 10 (วปรอ.4010)
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน :

2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โตโยตรอนมอเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งอื่นๆ :

- ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร
- อนุญาโตตุลาการด้านการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมของวุฒิสภา
- ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา
- ประธานเศรษฐกิจภาคบริการ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15 สิงหาคม 2548 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เครื่องราช :

- ปี 2550 ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2550 (ด้านธุรกิจเอกชน/รัฐวิสาหกิจ) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บันทึกอื่นๆ :

- ได้รับเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกลุ่มศิลปินกิตติมศักดิ์จากประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement