ประวัติศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ข้อมูลล่าสุดของศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 ต.ค. 2493
อายุ 68 ปี
ร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดน่าน ก่อนถึงกำหนดเกษียณอายุราชการในปีนี้ ท่ามกลางความเศร้าใจของข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช

วันเดือนปีเกิด : 13 ต.ค. 2493

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง

- Master of Public Health (Environmental Health) จาก Tulane University, U.S.A. โดยทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) 

- Doctor of Science จาก Tulane University, U.S.A. โดยทุน ก.พ. โดยได้รับรางวัล Jacob C. Geiger Award สำหรับ The Best Doctoral Thesis

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารพัฒนาระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จากสำนักงาน ก.พ. 

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 

- ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 12 จากสำนักงาน ก.พ. / NECTEC.

ประวัติการทำงาน :
- เมื่อจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มทำงานบริษัทเอกชน เป็นตำแหน่ง Chief of Entomology Section (Facility Engineering Supervisor) บริษัท AMPAC Maintenance Company (ประเทศไทย) พ.ศ. 2515 - 2518 

- พ.ศ. 2518 - 2523 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก โดยทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- เริ่มราชการเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 4 กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อ 1 เมษายน 2523

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2531 - 2532) 

- ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2532 - 2533) 

- ผู้อำนวยการกองประสานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2533 - 2535) (เปลี่ยนเป็นสำนักงานนโยบายและสิ่งแวดล้อม เมษายน พ.ศ. 2535) 

- รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เมื่อเมษายน (พ.ศ. 2535) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2535 - 2539) 

- เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2539 - 2542)

- อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2542)

- เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2543) 

- รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2544 - 2545) 

- รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2545 - 2548) 

- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2548 - กันยายน 2550) 

- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1 ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน)

เกียรติประวัติ :
- นักเรียนทุนเด็กฉลาดของจังหวัดมหาสารคาม และได้รับทุนนักศึกษาเรียนดีเด่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- พ.ศ. 2518 - 2523
ได้รับทุนรัฐบาลไทย (ทุน ก.พ.) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามความต้องการของรัฐบาลไทย

- พ.ศ. 2537
รางวัลวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ 

- พ.ศ. 2540
รางวัลประกาศเกียรติคุณ “นักบริหารดีเด่น” ประจำปี 2540 สาขานักบริหารจัดการและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย 

- พ.ศ. 2540
รางวัล “บุคคลดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม” จากสโมสรโรตารี่จังหวัดมหาสารคาม 

- พ.ศ. 2540
รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- พ.ศ. 2541
รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- พ.ศ. 2545
รางวัล “โล่สามศร” เครื่องหมายเกียรติยศ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำหรับผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2549
รางวัล “มหิดลทยากร” สำหรับ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยมหิดล 


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ปถมาภรณ์มงกุฎไทย ปถมาภรณ์ช้างเผือก มหาวชิรมงกุฎ และมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement