ประวัติวิชิต สุรพงษ์ชัย ข้อมูลล่าสุดของวิชิต สุรพงษ์ชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิชิต สุรพงษ์ชัย

วิชิต สุรพงษ์ชัย

วิชิต สุรพงษ์ชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อดีตเจ้ากระทรวงคมนาคม หรือซีอีโอคนปัจจุบันของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยประสบการณ์ที่มากมายเลยทำให้การบริหารงานและบริหารคนเป็นเรื่องสบาย แต่ได้คุณภาพแบบเต็มๆ

ชื่อ-สกุล : นาย วิชิต สุรพงษ์ชัย

บิดา : นายพงษ์ สุรพงษ์ชัย

มารดา : นางลาวัณย์ สุรพงษ์ชัย

การศึกษา และดูงาน :

-PH.D. จาก SCHOOL OF MANAGEMENT จาก U.C.L.A. เมื่อปี 2519
- M.B.A. (MANAGEMENT) จาก SCHOOL OF MANAGEMENT จาก U.C.L.A. เมื่อปี 2516
-ปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ จาก UNIVERSITY OF CALIFORNIA,BERKELEY เมื่อปี 2513
-ปริญญาดรีทางวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ธันวาคม 2542 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ไอเอฟซีที)
- สอนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสำนักผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
2523 ผู้จัดการสำนักจัดสรรเงิน
2525 เจ้าหน้าที่ทางด้านวาณิชธนกิจ
2532 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ
- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
1 พฤศจิกายน 2535 กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
20 พฤศจิกายน 2535 กรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน
24 ตุลาคม 2538 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
24 มกราคม 2539 กรรมการผังเมือง
14 กรกฎาคม 2541 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ลาออก)
ธันวาคม 2542 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
26 ตุลาคม 2543 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5 ตุลาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ลาออก 4 เม.ย.2549)

ตำแหน่งทางการเมือง :

-25 ตุลาคม 2537 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เครื่องราช :

-5 พฤษภาคม 2544 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
-5 พฤษภาคม 2547 ทุติยจุลจอมเกล้า
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement