ประวัติสุชาดา กีระนันทน์ ข้อมูลล่าสุดของสุชาดา กีระนันทน์
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุชาดา กีระนันทน์

สุชาดา กีระนันทน์

สุชาดา กีระนันทน์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
หลากหลายงานที่เคยทำและประสบความสำเร็จของคุณหญิงคนเก่ง คงไม่เท่ากับความภาคภูมิใจกับการรับหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานร้านภูฟ้า เพราะถือว่าได้รับความไว้วางใจในความสามารถที่น้อยคนนักจะได้สัมผัสแบบคุณหญิงท่านนี้

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดอกเตอร์ คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 9 คน ของนายพรชัย และนางสมใจ เสรีธรณกุล
ชื่อพี่น้อง 1. ผู้ชาย (เสียชีวิต)

สามีชื่อ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นายเทียนชาต กีระนันทน์
2. นายเทียนไท กีระนันทน์

การศึกษา และดูงาน :

2519 ปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
2513 ปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
2510 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2521 รับราชการต่อที่ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 หัวหน้าภาควิชาสถิติ ๒ วาระ (ปี 2522-2530)
2531 ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 กรรมการสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532-2534
1 พฤษภาคม 2534 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
2541 กรรมการใน TOEFL Policy Concil (เป็นกรรมการต่างชาติคนแรก)
- นายกสมาคม สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
- กรรมการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรกมารตรวจสอบธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า
1 เมษายน 2547 อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครบวาระ 31 มี.ค.2551)

ตำแหน่งอื่นๆ :

20 เมษายน 2547 กรรมการสถิติแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายการเสริมสร้างสมานฉันท์และความเป็นธรรมในสังคม คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
10 กรกฎาคม 2550 กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
28 กรกฎาคม 2552 ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ยศหรือขั้น :

- ศาสตราจารย์
ปี 2551 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

เครื่องราช :

5 พฤษภาคม 2547 จตุตถจุลจอมเกล้า (คุณหญิง)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement