ประวัติโสมสุดา ลียะวณิช ข้อมูลล่าสุดของโสมสุดา ลียะวณิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โสมสุดา ลียะวณิช

โสมสุดา ลียะวณิช

โสมสุดา ลียะวณิช

เพศ หญิง
วันที่เกิด 26 ก.ย. 2495
อายุ 66 ปี
นับเป็นภาระหนักอึ้งของ 'โสมสุดา ลียะวณิช' กรรมการมรดกโลกหนึ่งเดียวของไทย ที่ต้องทำหน้าที่กอบกู้ผืนดินไทย จากกัมพูชา ที่พยายามผลักดันแผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร เข้าสู่วาระการประชุมที่บราซิล ขณะการเจรจานอกรอบกับกัมพูชาก็เป็นไปอย่างดุเดือด คงเป็นการทำหน้าที่ที่หนักที่สุดในชีวิต เพราะความหวังของคนไทยฝากไว้ที่ท่าน...

ชื่อ-นามสกุล : โสมสุดา ลียะวณิช

เพศ : หญิง

อายุ : 57 ปี 10 เดือน 4 วัน

วันเกิด : 26 กันยายน 2495 กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน : 1 ตุลาคม 2552 รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การศึกษา : โรงเรียนราชินี แล้วศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับทุนเอเอฟเอส ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี แล้วกลับมาศึกษาต่อวิชาโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร จนจบได้ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านมนุษยวิทยา (วิชาเอกโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัย

โอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ และ ปริญญาเอก ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

การงาน : รับราชการ เป็นนักโบราณคดี 4 กองโบราณคดีกรมศิลปการ ตั้งแต่ปี 2532 และได้เลื่อนระดับขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระดับ 7 ต่อมาได้รับการแต่งตั้งไปเป็น ภัณฑารักษ์ 8 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ปี 2542, เลขานุการกรมศิลปการ, ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, รองอธิบดีกรมศิลปากร (นักบริหาร 9), ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ตรวจราชการ 10) 1 ตุลาคม 2550 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1 ตุลาคม 2552advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement