ประวัติปรีดิยาธร เทวกุล ข้อมูลล่าสุดของปรีดิยาธร เทวกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปรีดิยาธร เทวกุล

ปรีดิยาธร เทวกุล

ปรีดิยาธร เทวกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.ค. 2490
อายุ 73 ปี
ออกมาแฉอีกครั้งว่าโครงการ "รับจำนำข้าว" ของรัฐบาลเจ๊งไปแล้วกว่า 4 แสนล้านบาท สำหรับ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง โดยเปิดเผยระหว่างการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แรงขับเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาสังคมไทยที่ยั่งยืน” ขณะเดียวกัน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ก็ปฏิเสธทันควัน และระบุว่าขาดทุนไม่ถึง 2 แสนล้าน พร้อมท้าให้โชว์หลักฐานการทุจริต...

ชื่อ-นามสกุล : หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล

วันเดือนปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2490

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรของหม่อมเจ้าปรีดิเทพยพงษ์ เทวกุล และหม่อมแตงไทย (เดชผล) เทวกุล ภรรยาคนแรกชื่อนางปอลิน อินทสุกิจ (แยกทางกัน) มีบุตร 2 คน

ชื่อบุตร :
1. ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล (เปรม)

2. ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล (ปลื้ม)

ภรรยาใหม่ชื่อ นางประภาพรรณ เทวกุล ณ อยุธยา มีธิดา 1 คน ชื่อ ม.ล.พุดจีบ เทวกุล

การศึกษา และดูงาน

- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเพนน์ซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการธนาคารและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุาฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- 14 สิงหาคม 2551 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

- 18 ธันวาคม 2533 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

- 10 กรกฎาคม 2534 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา (ลาออก 11 ต.ค.2536)

- 17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 14 มิถุนายน 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

- 3 ธันวาคม 2539 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

- 31 พฤษภาคม 2544 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ลาออก 7 ต.ค.2549)

ตำแหน่งอื่น

- 2535 กรรมการธนาคารกรุงไทย

- 15 มกราคม 2535 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

- 10 สิงหาคม 2536 กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร

- 13 ตุลาคม 2536 กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ลาออก)

- 10 ตุลาคม 2538 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 10 ตุลาคม 2541 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

- 16 ธันวาคม 2543 กรรมการข้าราชการพลเรือน

- 12 มิถุนายน 2544 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (ต่ออีกวาระหนึ่ง)

- 13 กันยายน 2545 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

- กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

- กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)

- 30 กรกฎาคม 2546 กรรมการจัดตั้งกองทุนวายุภักษ์

- 7 กรกฎาคม 2546 กรรมการข้าราชการพลเริือน

- กรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยตำแหน่ง

- 22 สิงหาคม 2548 กรรมการข้าราชการพลเรือน

- 26 กันยายน 2549 ประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

24 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

8 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

8 ตุลาคม 2549 ประธานกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ

3 พฤศจิกายน 2549 กรรมการส่งเสริมการลงทุนตำแหน่งทางการเมือง

8 ตุลาคม 2549 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 1 มี.ค.2550)

8 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ลาออก 1 มี.ค.2550)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement