ประวัติประเวศ วะสี ข้อมูลล่าสุดของประเวศ วะสี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประเวศ วะสี

ประเวศ วะสี

ประเวศ วะสี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ส.ค. 2474
อายุ 90 ปี
ออกมาให้คำแนะนำอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในเรื่องการปรองดอง ว่าให้ดูตัวอย่าง นายปรีดี พนมยงค์ อดีตรัฐบุรุษ ที่เลือกไม่กลับประเทศ เพราะเป็นห่วงว่าจะทำให้ชาติขัดแย้ง สำหรับ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และยังเชื่ออีกว่าแม้จะเคลียร์ใจกับประธานองคมนตรี ก็ไม่ช่วยปรองดองเกิดขึ้นได้..

ชื่อ-สกุล : ศ.นพ.ประเวศ วะสี

วันเกิด : 5 สิงหาคม 2474

ชื่อคู่สมรส : พ.ญ.จันทพงษ์

บุตร - ธิดา : 2 คน ชาย 1หญิง1

การศึกษาและดูงาน :

- ประกาศนียบัตร สาขามนุษยพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาเอก ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์และมูลนิธิอานันทมหิดล ไปเรียนต่อด้านโลหิตวิทยา มหาวิทยาลัยโคโรราโด้
- แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์)
- เตรียมแพทย์ศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี
- ประถมศึกษา โรงเรียนประชาบาล ตำบลเกาะสำโรง จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ราษฎรอาวุโส
- 28 มี.ค. 48 รองประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
- 08 มิ.ย. 48 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
- 25 ส.ค. 52 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

การทำงานและตำแหน่งหน้าที่ :

07 ส.ค. 34 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
19 พ.ย. 34 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
15 ก.ย. 35 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
12 ก.ย. 35 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
01 ต.ค. 35 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
04 ก.ค. 36 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2541 กรรมการการศึกษาแห่งชาติ
2541 กรรมการสภาสถาบันราชภัฏ
20 มี.ค. 44 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
04 ก.ค. 44 กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 ก.ย. 45 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17 ธ.ค. 45 กรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
25 พ.ย. 45 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22 เม.ย. 46 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
28 มี.ค. 48 รองประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
18 ก.ค. 48 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
08 มิ.ย. 48 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
27 มิ.ย. 49 ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
18 ก.ค. 50 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
25 ส.ค. 52 กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement