ประวัติคณิต ณ นคร ข้อมูลล่าสุดของคณิต ณ นคร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

คณิต ณ นคร

คณิต ณ นคร

คณิต ณ นคร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 เม.ย. 2480
อายุ 84 ปี
หลังใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลอยู่นาน ล่าสุด นายคณิต ณ นคร ประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ก็ได้นำทีมงานแถลงข่าวเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยสรุปความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม ปมปัญหาคือพบการใช้อำนาจมิชอบของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี การใช้อำนาจมิชอบในรัฐธรรมนูญ และ การรัฐประหารปี 2549 ทั้งนี้ คอป.ยังระบุว่ามีคนชุดดำจริง และอาจจะเอี่ยวสัมพันธ์กับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง และการ์ดนปช. แกนนำนปช.ไม่พยายามควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 53 และทหารไม่ควรมาปฏิบัติการกับผู้ชุมนุม...

1. เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิต 4.5 ล้านบาท
2. เงินช่วยเหลือสำหรับค่าปลงศพ 2.5 แสนบาท/ราย
3. เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ 4.5 ล้านบาท/ราย
4. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ แยกเป็น
4.1 สูญเสียอวัยวะสำคัญ อัตราร้อยละ 80 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (3.6 ล้านบาท/ราย)
4.2 สูญเสียอวัยวะไม่สำคัญ อัตราร้อยละ 40 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (1.8 ล้านบาท/ราย)
5. เงินชดเชยกรณีได้รับบาดเจ็บไม่สูญเสียอวัยวะ แบ่งเป็น
5.1 ได้รับบาดเจ็บสาหัส อัตราร้อยละ 25 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (1,125,000 บาท/ราย)
5.2 ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส อัตราร้อยละ 15 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (675,000 บาท/ราย)
5.3 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย อัตราร้อยละ 5 ของเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต (225,000 บาท/ราย)

นอกจากนี้ยังมีเงินเยียวยาในส่วนค่ารักษาพยาบาลอีก ที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว รวมๆก็ 2,000 ล้านบาทอย่างที่บอก งานนี้หลายคนจับจ้องมองประเด็นอยู่ที่การทำเพื่อ 91 ศพ ในเหตุการณ์ พ.ค.53 แต่หากย้อนไปดูเนื้อหาจะพบว่ารัฐนับตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร 19 ก.ย.49…. ทีนี้ไม่ว่าเหลืองว่าแดง ตำรวจหรือทหาร ข้าราชการหรือพลเรือน ก็เข้ามารับการเยียวยากันให้หมด ก็หวังว่า "เงิน" จะช่วยลดความขัดแย้งแตกแยกได้ตามผลการศึกษาข้อเท็จจริงของ อาจารย์คณิต ณ นคร

ชื่อ-นามสกุล : คณิต ณ นคร

วัน-เดือน-ปีเกิด : 9 เมษายน 2480

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายนัด ณ นคร (เสียชีวิต มิ.ย.2539 ที่บ้านเลขที่ 130/10 ถนนพานธม ต.ในเมือง จ.นครศรีธรรมราช)
- มารดา นางเปรียบ ณ นคร (ฌาปนกิจศพ 4 ส.ค.2552 เวลา 17.00 น.
- เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 8 คน ของนายนัด และนางเปรียบ ณ นคร (เสียชีวิตทั้งคู่)
- ภรรยาชื่อ นางโสธร ณ นคร มีบุตร-ธิดา 4 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดม่วง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ปี 2504 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2505 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปี 2520 DOKTOR DER RECHTE มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล)
- ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 13 พฤศจิกายน 2550
ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2552
กรรมการกฤษฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- อัยการผู้ช่วย กองคดี
- อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดภูเก็ต
- อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดชุมพร
- อัยการประจำกรม และอัยการพิเศษประจำกรม กองวิชาการ
- ตุลาการรัฐธรรมนูญ
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
- 1 ตุลาคม 2528
รองอัยการพิเศษฝ่ายปรึกษา กองที่ปรึกษา กรมอัยการ
- 1 ตุลาคม 2531
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน
- 1 ตุลาคม 2533
รองอธิบดีกรมอัยการ ฝ่ายคดี
- 28 กุมภาพันธ์ 2535
รองอัยการสูงสุด ฝ่ายคดี ( 1 ต.ค.2533- 30 ก.ย.2537)
-1 ตุลาคม 2537
อัยการสูงสุด (เกษียณ 1 ต.ค.2540)

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 20 ธันวาคม 2537
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 15 สิงหาคม 2538
กรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- 11 กันยายน 2538
กรรมการไต่สวนสาธารณะ
- 2538-2540
กรรมการธนาคารกรุงไทย
- 1 มีนาคม 2539
กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
- 24 ธันวาคม 2539
กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- 26 ธันวาคม 2539
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน (ส.ส.ร.สาขากฎหมายมหาชน)(พ้นจากตำแหน่ง 11 ต.ค. 2540)
- 15 มกราคม 2540
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 12 กรกฎาคม 2540
กรรมการร่างกฎหมาย
รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- 15 พฤษภาคม 2541
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 12 กรกฎาคม 2543
กรรมการกฤษฎีกา
- 22 กันยายน 2544
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 13 กันยายน 2545
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 20 กันยายน 2546
กรรมการกฤษฎีกา
- 22 มิถุนายน 2547
กรรมการคดีพิเศษประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 ด้านกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2549
กรรมการกฤษฎีกา
- 31 ตุลาคม 2549
กรรมการคดีพิเศษ
ประธานสอบคดีฆ่าตัดตอนในช่วงการประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรรมการพัฒนากฎหมาย กรรมการพิจารณาทบทวนกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา
ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์การกำหนดนโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการนำนโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน (คตน.)
คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- 13 พฤศจิกายน 2550
ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 16 ตุลาคม 2552
กรรมการกฤษฎีกา

เครื่องราช :
- ปี 2539 นิติโดมดีเด่น
- ปี 2539 ได้รับยกย่องเชิดชูในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
- 10 กันยายน 2550 เข็มเกียริตยศ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement