ประวัติพล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ ข้อมูลล่าสุดของพล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี

ชื่อ พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ
ตำแหน่ง ปัจจุบัน 1 ตุลาคม 2551 ปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่งอื่นๆ 28 ตุลาคม 2551 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
19 มกราคม 2553 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ 1 เมษายน 2537 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
6 มกราคม 2538 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติ
1 ตุลาคม 2538 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 1 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่ง ชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2540 รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1 ตุลาคม 2541 เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1 เมษายน 2545 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1 ตุลาคม 2546 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
19 ธันวาคม 2546 ราชองครักษ์พิเศษ
1 ตุลาคม 2548 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2551 ปลัดกระทรวงกลาโหม
ตำแหน่งอื่นๆ 4 ตุลาคม 2547 กรรมการที่ปรึกษายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
28 กันยายน 2548 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
29 พฤศจิกายน 2548 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
14 พฤศจิกายน 2549 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
22 เมษายน 2551 ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
28 ตุลาคม 2551 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
19 มกราคม 2553 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ยศหรือขั้น 1 ตุลาคม 2541 พลโท
1 ตุลาคม 2546 พลเอก
17 พฤศจิกายน 2551 พลเรือเอกและพลอากาศเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement