ประวัติพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ข้อมูลล่าสุดของพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คลุกคลีอยู่กับเรื่องไฟฟ้ามาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบัน เป็นคนมีไฟทั้งตัวและหัวใจจริงๆ เริ่มทำงานที่การไฟฟ้านครหลวง เมื่อปี 2515 ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และเลื่อนตำแหน่งมาเป็น หัวหน้าหมวดออกแบบ แผนกประมาณการ

ชื่อ-สกุล : นาย พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วปรอ.รุ่นที่ 4515
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร ปรม.รุ่นที่ 1
- ปปร.รุ่นที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมและบริหารจัดการ-ธุรกิจ จากประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา และสถาบันศศินทร์, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (งานบริการลูกค้า)
- 1 ตุลาคม 2548 ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) (ต่ออายุ 1 ต.ค.2552-14 พ.ย.2553)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement