ประวัติบุญเกียรติ โชควัฒนา ข้อมูลล่าสุดของบุญเกียรติ โชควัฒนา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญเกียรติ โชควัฒนา

บุญเกียรติ โชควัฒนา

บุญเกียรติ โชควัฒนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่านับถือ เพราะนอกจากจะเป็นผู้บริหารที่ลูกน้องต่างให้ความเคารพรัก ยังเป็นผู้นำครอบครัวที่หายากจริงๆ จากสังคมสมัยนี้ ไม่งั้นคงไม่มีรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี 2550 มาการันตีอย่างแน่นอน

ชื่อ-สกุล : นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา

ประวัติครอบครัว :

- บิดา : นายเทียม โชควัฒนา (เสียชีวิต)
- มารดา : นางสายพิณ (เสียชีวิต)
- เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน นายเทียม และนางสายพิณ โชควัฒนา (เป็นแฝดผู้น้อง กับนายบุญชัย โชควัฒนา)
- ชื่อพี่น้อง
1. นายบุณย์เอก โชควัฒนา สมรสกับสุวรรณี มีบุตร-ธิดา 4 คน
2. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา สมรสกับจำเนียร มีบุตร-ธิดา 4 คน
-ชื่อบุตร-ธิดา
- 1. นายพิเศษ โชควัฒนา
- 2. น.ส.วรวรรณ โชควัฒนา
- 3. นายพิภพ โชควัฒนา
- 4. น.ส.วรวงศ์ โชควัฒนา (จิ๊บ)

3. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา สมรสกับพัชรินทร์ มีบุตร-ธิดา 4 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
- 1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
- 2. น.ส.ธีรดา โชควัฒนา
- 3. น.ส.ธนินธร โชควัฒนา
-4. นาย.ฐิติภูมิ โชควัฒนา

4. น.ส.ศิริยล โชควัฒนา (ถึงแก่กรรม 7 มิ.ย.2534)
5. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา สมรสกับนายปราโมทย์ มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
- 1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
- 2. น.ส.ประวรา ปวโรฬารวิทยา สมรสกับนายภพ เอครพานิช
- บุตรนายภิญโญ-พรรณทิพา เอครพานิช (สมรส 23 พ.ค.2547 ที่โรงแรมดุสิตธานี)

6. นายณรงค์ โชควัฒนา ภรรยาชื่อนางธีรนาฎ โชควัฒนา
7. นายบุญชัย โชควัฒนา สมรสกับลัดดา มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
- 1. น.ส.ชัยลดา โชควัฒนา
- 2. นายชัยลดล โชควัฒนา สมรสกับ รัฐพร วัฒนสมบัติ
- บุตรี ศรีศักดิ์-นงลักษณ์ วัฒนสมบัติ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี 2 ก.ย.2548

8. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา สมรสกับทิพาภรณ์ มีธิดา 1 คน
- ชื่อธิดา น.ส.กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร (โชควัฒนา)

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ว.ป.รอ.) รุ่นที่ 8
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โรงเรียนอัสสัมชัญ และในระดับอุดมศึกษาจาก WORLESTERPOLY TECHNCINSTITUTE
MASSACHUSETTE

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการที่บริษัท ไทเคนเคมมิตอล จำกัด (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด)
- กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด
- กรรมการบริษัทฟาร์อีสท์แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการ อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์
- กรรมการผู้อำนวยการบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นๆ :

- ประธานฝ่ายปฎิบัติการโครงการไทยแลนด์เบส
- กรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
- กรรมการสภาธุรกิจไทย-จีน
ปี 2551 กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดี

เครื่องราช :

-ปี 2550 พ่อตัวอย่างแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement