ประวัติศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์ ข้อมูลล่าสุดของศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด 3 พ.ย. 2488
อายุ 76 ปี
เจอกลุ่มเสื้อแดงตามทวงถามรายงานสลายการชุมนุม ปี53 อย่างดุเดือด แต่ นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ก็ออกโรงเผชิญหน้าตอบข้อซักถามทุกข้อ พร้อมยืนยันว่า ผลรายงานที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ ไม่ใช่ของจริงของ กรรมการสิทธิฯ ซึ่งของจริงยังทำไม่เสร็จ คาดว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 1-2 เดือน...

ชื่อ-สกุล : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อมรา พงศาพิชญ์

วันเดือนปีที่เกิด : 3 พฤศจิกายน 2488

ประวัติครอบครัว : ชื่อคู่สมรส วสันต์ จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
-โรงเรียนมาแตร์เดอี - มัธยมศึกษา 4 (ม.4) รุ่นเดียวกับ สุพัตรา อาทรไผท
-ปริญญาตรี ด้านมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 13 พฤศจิกายน 2550
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 1 พฤษภาคม 2552
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
- 13 พฤษภาคม 2552
กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และพัฒนาชนบท

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2537
รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา
- กันยายน 2530
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 22 กุมภาพันธ์ 2543
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชามนุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ
- 12 กันยายน 2545
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (แทน รศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู)
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประธานมูลนิธิเพื่อนชนเผ่า
รองประธานมูลนิธิผู้หญิง

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 2 กุมภาพันธ์ 2549
กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย
- 25 ตุลาคม 2549
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
ประธานคณะทำงานยขบวนผู้หญิงกับการปฏิรูปการเมือง
- 2550
ประธานคณะกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- 13 พฤศจิกายน 2550
กรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- 27 พฤษภาคม 2551
กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
- 1 พฤษภาคม 2552
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- 13 พฤษภาคม 2552
กรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และพัฒนาชนบท

ยศหรือขั้น :
- 28 มิถุนายน 2517
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
- 1 ตุลาคม 2519
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชามานุษยวิทยา
- 24 ธันวาคม 2523
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชามานุษยวิทยา
- 22 กุมภาพันธ์ 2543
ศาสตราจารย์ระดับ 10 ในสาขาวิชามานุษยวิทยา
- 8 พฤศจิกายน 2548
ศาสตราจารย์ระดับ 11
- 30 มีนาคม 2550
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะรัฐศาสตร์
- พฤศจิกายน 2550 – 2552
ศาสตราภิชาน

เครื่องราช :
- ปี 2552 ประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน กองทุนคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement