ประวัติสุเมธ ตันติเวชกุล ข้อมูลล่าสุดของสุเมธ ตันติเวชกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุเมธ ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล

สุเมธ ตันติเวชกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 26 ส.ค. 2482
อายุ 81 ปี
ในชั่วโมงที่ปัญหาไฟใต้ถูกโหมเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง อันด้วยจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น รวมไปถึงท่าทีการปรับตัวรับเหตุต่างๆของภาครัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมชุดใหญ่ไปแล้วนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนาผู้ทำงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาทกล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน โดยชี้ให้เห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอด ซึ่งพระองค์ได้ทรงพยายามหาทางแก้ไขมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาชีพ การให้การศึกษาแก่เยาวชน และการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย สิ่งเหล่่านี้แนวทางการแก้ไขปัญหามีความสลับซับซ้อน ต้องเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง การจะแก้ได้ต้องบูรณาการทุกอย่างร่วมกันให้ได้ ทั้งบูรณาการความคิด และบูรณาการกำลังคน ซึ่งเป็นเรื่องที่พูดกันง่ายแต่การจะทำให้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ...

ชื่อ ดอกเตอร์ สุเมธ ตันติเวชกุล

ชื่อเล่น - นามแฝง/ฉายา ถุงเงิน

วันที่เกิด 26 สิงหาคม 2482

บิดา นายอารีย์ ตันติเวชกุล

มารดา ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล

ถิ่นกำเนิด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อคู่สมรส รศ.ดร.คุณหญิงจินตนา

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตรชาย 1. นายณิชศีล ตันติเวชกุล
2. นายอรวัต ตันติเวชกุล

การศึกษา และดูงาน อนุบาล โรงเรียนละอออุทิศ
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ (ได้ปีเดียวก็ลาออก)
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโชคชัย
มัธยมศึกษา 3 โรงเรียนผู้ใหญ่
ปี 2498 มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
โรงเรียน Lycee Yersin เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม (ทุนของรัฐบาลฝรั่งเศส)
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียน Lycee De Vientiane
อนุปริญญา ทางปรัชญา มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัย Grenoble ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
2512 ปริญญาเอก ทางด้านรัฐศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัย Montpellier ประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตร ทางการวางแผนเศรษฐกิจ จากสถาบันบริหารระหว่างประเทศกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
ประกาศนียบัตร ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ EDI ธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก รุ่นที่ 23
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 28
ดุษฎีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรั่งเศส
อบรม รปภ. อบรมระดับนักบริหารของ ก.พ.
17 มกราคม 2539 ปริญญาเอก ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การวางแผนและพัฒนาชนบท) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
2551 ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
3 กุมภาพันธ์ 2552 ประธานกรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
19 มิถุนายน 2552 นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เครื่องราช 2534 มหาวชิรมงกุฎ
2537 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
2537 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
5 พฤษภาคม 2545 ปฐมจุลจอมเกล้า
2549 ปฐมดิเรกคุณาภรณ์
2528 โล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้นำที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ" จาก สโมสรไลออนส์ดุลิต กทม. ปี 2528-2529
25 ตุลาคม 2535 โล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินงาน" มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติ
24 ธันวาคม 2537 โล่ประกาศเกียรติคุณ "RECOGNITION OF HIS EXCELLENT ACCOMPLISHMENT" จาก THE AGRICULTURAL SCIENCE SOCIETY OF THAILAND UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING.
9 สิงหาคม 2538 โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างประจำปี 2537" มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
15 มกราคม 2539 โล่รางวัล "มหิดลวรานุสรณ์" ประจำปี 2538 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
31 พฤษภาคม 2539 รางวัลเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2539 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
29 สิงหาคม 2539 รางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2538 (ครุฑทองคำ) สมาคมข้าราชการพลเรือน
3 มีนาคม 2540 โล่เชิดชูเกียรติ "บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนโดยชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต" สำนักงาน ป.ป.ป.
2541 เหรียญชัยมิตรภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2541 รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ
2548 Commandeur de L ' Ordre du Merite Agricole
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement