ประวัติพล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ ข้อมูลล่าสุดของพล.อ.มนตรี สังขทรัพย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์

พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์

พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ก.พ. 2492
อายุ 69 ปี
สุดทนออกมาจวกข่าวโคมลอย จ้องดิสเครดิตรุ่น"พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์"ยืนยันไม่เคยคิดนำรุ่นตบเท้าเข้าเพื่อไทย หากคนใดจะเข้าไปยุ่งการเมืองก็เป็นเรื่องส่วนตัว เชื่อเพื่อนๆ จะปฏิบัติตามนโยบายเคร่งครัด

ชื่อ พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์
วันที่เกิด 15 กุมภาพันธ์ 2492
ชื่อคู่สมรส นางน้องนุช สังขทรัพย์
มีบุตรชาย 2 คน 1. นายถิรชัย สังขทรัพย์ สมรสกับ เรือนทิพย์ ปัญญากร
2. นายณพมนัส สังขทรัพย์
การศึกษา และดูงาน โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 9
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 20
หลักสูตรจู่โจมและหลักสูตรกระโดดร่ม โรงเรียนศูนย์สงครามพิเศษ
หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าปืน
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการรบร่วมอากาศพื้นดิน
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรบัญชีผู้บริหาร รุ่นที่ 1
โรงเรียนกรมการเงินทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร)
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 3
หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาทหาร รุ่นที่ 21
ปี 2544-2545 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 ตุลาคม 2545 เจ้ากรมจเรทหารบก
1 เมษายน 2547 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
28 เมษายน 2549 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
1 ตุลาคม 2549 เสนาธิการทหารบก
27 พฤศจิกายน 2549 นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
1 ตุลาคม 2550 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ตำแหน่งอื่นๆ 11 ตุลาคท 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้อำนวยการกองรักษาความมั่นคงภายใน กอ.รมน.
1 เมษายน 2552 ตุลาการศาลทหารสูงสุด
ยศหรือขั้น 1 ตุลาคม 2545 พลตรี
28 เมษายน 2549 พลโท
1 ตุลาคม 2549 พลเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement