ประวัติสมคิด เลิศไพฑูรย์ ข้อมูลล่าสุดของสมคิด เลิศไพฑูรย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมคิด เลิศไพฑูรย์

สมคิด เลิศไพฑูรย์

สมคิด เลิศไพฑูรย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ก.ค. 2502
อายุ 62 ปี
กลายเป็นประเด็นหนักอกขึ้นมาทันที สำหรับ "สมคิด เลิศไพฑูรย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สืบเนื่องจากที่ประชุม ก.บ.ม. มีมติเอกฉันท์ ไม่อนุญาตให้กลุ่มนิติราษฎร์เคลื่อนไหวกรณีมาตรา 112 ล่าสุด กลุ่มนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต ได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่ทางมหาวิทยาลัย จะจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสนับสนุนให้ทางมหาวิทยาลัยถกความเห็นตามระบอบประชาธิปไตย ดีกว่าไล่ส่งออกนอกมหาวิทยาลัย เพราะอาจสุ่มเสี่ยงเกิดความรุนแรงมากกว่า ในฐานะอธิการบดี "นายสมคิด" คงต้องคบคิดแล้วว่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร เนื่องจากล่าสุดกลุ่มนักศึกษา เตรียมนัดรวมพลขยายเครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่น รวมถึงเครือขายภาคประชาชนด้วย เพื่อวางหรีดที่ มธ. ท่าพระจันทร์...

ชื่อ-นามสกุล : สมคิด เลิศไพฑูรย์

วันเดือนปีเกิด : 9 กรกฎาคม 2502

ประวัติครอบครัว :
- ภรรยา นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์ สมรสปี 2540
- มีบุตรชายฝาแฝด 2 คน ชื่อบุตรชายฝาแฝด
1.ด.ช.ฐากร เลิศไพฑูรย์ (ใหญ่)
2.ด.ช.ฐากูร เลิศไพฑูรย์ (เล็ก)

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมต้น โรงเรียนสมจิตร
- ประถมปลาย โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
- มัธยมต้นโรงเรียนวัดราชโอรส
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาเอกกฎหมายมหาชนมหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น สถาบัน II AP ฝรั่งเศส

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 17 มกราคม 2549
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
- 16 ตุลาคม 2552
กรรมการกฤษฎีกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ภาควิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2538-2539
ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2538-2539
ผู้ช่วยคณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 26 ธันวาคม 2539
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน
- 15 มกราคม 2540
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 2542
ผู้เชี่ยวชาญศาลรัฐธรรมนูญ
- 30 เมษายน 2544
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทักษิณ
- 3 กรกฎาคม 2544
กรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย
- 7 มิถุนายน 2546
กรรมการกฎหมาย
- 2544-2547
หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2548-2550
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 17 มกราคม 2549
กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
- 1 มกราคม 2550
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 22 มกราคม 2550
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 25 มกราคม 2550
เลขานุการกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement