ประวัติพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ข้อมูลล่าสุดของพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 20 มี.ค. 2469
อายุ 92 ปี
อดรนทนไม่ได้ ต้องออกมากระตุ้นรัฐบาล ให้เร่งทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีต่อประเทศไทยโดยเร่งด่วน หลังเอาแต่เป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา ในยุคสงครามสื่อปัจจุบัน เพราะเกรงว่าพลังเงียบในสังคมจะถูกดึงไปสู่กระบวนการสร้างความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกสถาบัน พร้อมทั้งเสนอให้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ เข้ามารับหน้าที่ดูแลเรื่องดังกล่าวโดยตรง เพื่อชี้ชัดว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย สิ่งไหนคือการก่อความวุ่นวาย สิ่งไหนนำไปสู่ความเข้าใจผิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในหมู่ประชาชน

ชื่อ-สกุล พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์

วันเดือนปีเกิด 20 มีนาคม 2469

ประวัติครอบครัว เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของหลวงบริหารลิกขกิจ (สกล สินธวานนท์)

ชื่อพี่-น้อง
1. นพ.กมล สินธวานนท์
2. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์
3. น.ส.กัญจนา สินธวานนท์
4. ดร.โกศล สินธวานนท์ (ถึงแก่กรรม)
5. ศ.กานดา ณ ถลาง (ถึงแก่กรรม)
6. ศ.นพ.กิจจา สินธวานนท์
7. นพ.กฤษดา สินธวานนท์
8. พล.อ.อ.เกรียงไกร สินธวานนท์ (ถึงแก่กรรม)

บุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน
1. นายไกรภพ สินธวานนท์

2. นางกุลฑลี แก้วจินดา
3. นางกชกรณ อุดมศิลป์

การศึกษา และดูงาน
2484 มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนเทพศิรินทร์
2486 มัธยมศึกษาปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดม
2490 ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต (ไฟฟ้า) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2488 โรงเรียนนักเรียนนายทหารสารวัตร
2491 สถาบันนายทหารสื่อสาร สหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- ช่างเครื่องบิน บริษัทเดินอากาศไทย
ปี 2491 ผู้บังคับฝูงทหารอากาศ สังกัดกรมสื่อสาร
8 ก.พ. 2503 นายช่างไฟฟ้า โรงจักรพระนครเหนือ
6 พ.ย. 2506 ผู้อำนวยการฝ่ายโรงจักรพระนครเหนือ
4 ส.ค. 2507 ผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายผลิตและสายส่ง กฟผ. (ยันฮี)
12 พ.ค. 2512 ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้ายันฮี (ขึ้นกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
1 ต.ค. 2516 รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ กฟผ.
1 พ.ค. 2528 ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
28 พ.ย. 2530 องคมนตรี ถวายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (พลอากาศตรี)

ตำแหน่งทางสังคม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฯ
27 มิ.ย. 2529 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
ปี 2531 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรรมการอำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาภรณ์ฯ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
- กรรมการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4 ก.ค. 2532 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิธารน้ำใจ
- มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีในพระบรมราชูปถัมภ์
- มูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณี
- โครงการพระดาบส สวนหลวง ร.9
- สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คโทรนิคแห่งประเทศไทย ริเริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในไทย
- โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
- กรรมการมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไลออนส์สากล ภาค 310 เอ บี 2528
- กรรมการโครงการศูนย์บริการแพทย์ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสถาบัน IEEE สาขาประเทศไทย ประจำปี 2528
- กรรมการสถาบันศึกษาตะวันออกกลางและโลกมุสลิม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ
- กรรมการบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัทหินอ่อน จำกัด
- กรรมการสภาวิทยาลัยพระปิ่นเกล้า
- กรรมการที่ปรึกษาการดำเนินการก่อสร้างศูนย์มนุษยวิทยา วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา
- กรรมการคณะกรรมการแหล่งน้ำ
- กรรมการคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติ
- กรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา วาระ 2528-2530
- รองประธานชมรมชาวนำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนจังหวัดนนทบุรี (กรอ.)
- กรรมการคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งการเมือง
10 ธ.ค. 2516 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
23 ธ.ค. 2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
22 เม.ย. 2524 สมาชิกวุฒิสภา
6 ก.ค. 2526 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement