ประวัติกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

กษมา วรวรรณ  ณ  อยุธยา

กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

เพศ หญิง
วันที่เกิด 26 ต.ค. 2492
อายุ 69 ปี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษา (กปช.) และตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในกระทรวงศึกษาธิการ และยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้หญิงเก่งโดยสายเลือด......

ชื่อ : ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

วันเกิด : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2492

สัญชาติ : ไทย

ครอบครัว : -บิดาศาสตราจารย์นายแพทย์ กษาน จาติกวนิช
-มารดาท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
- สมรสกับ ม.ร.ว. ชาติวุฒิ วรวรรณมีบุตรชาย 1 คน ม.ล. วรุตม์ วรวรรณ

การศึกษา : - โรงเรียนอาชีวะศิลป์
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- Prior's Fieid School ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีสาขา Social Relation ทางด้านจิตวิทยาที่ Harvard University
- ปริญญาโททางครุศาสตร์
- ปริญญาเอก สาขา Educational Planning

ประวัติการรับราชการ : -พ.ศ. 2527-2533 ผอ.กองแผนกรมการศึกษานอกโรงเรียน
-พ.ศ. 2533-2536 รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
-พ.ศ. 2536-2537 ผู้ตรวจราชการสำนึกงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-พ.ศ. 2537-2539 อธิบดีกรมวิชาการ
-พ.ศ.2539-2540 อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน
-พ.ศ.2542 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
-พ.ศ.2540-2543 เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
-พ.ศ.2543-2545 อธิบดีกรมสามัญศึกษา
-พ.ศ.2545-2546 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-พ.ศ.2545-2546 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
-พ.ศ.2546-2547 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-พ.ศ.2547-2549 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-พ.ศ.2549-2552 เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
-นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
-คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-คณะกรรมการสำนักงานบริหารงานและพัฒนาองค์ความรู้
-คณะกรรมการเลือกตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

รางวัล/เครื่องราช : -รางวัล"ครุฑทองคำ" ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นปี พ.ศ. 2539 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)เมื่อ 5 ธันวาคม 2545
-พ.ศ.2546 จตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ) เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
-พ.ศ. 2548 ตติจุลจอมเกล้า (ต.จ.) เมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement