ประวัติบรรหาร ศิลปอาชา ข้อมูลล่าสุดของบรรหาร ศิลปอาชา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บรรหาร ศิลปอาชา

บรรหาร ศิลปอาชา

บรรหาร ศิลปอาชา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ส.ค. 2475
อายุ 89 ปี
"แล้วก็เหลือไว้เพียงตำนาน"สำหรับพญามังกรแห่งเมืองสุพรรณฯ หรือที่สื่อมวลชนต่างขนานนามมาอย่างยาวนานมากกว่า40ปี ว่า'หลงจู๊' โดยที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าชื่อ"บรรหาร ศิลปอาชา"ผู้นี้ ได้สร้างสีสันให้กับการเมืองไทยเป็นอย่างมาก ทั้งยังเคยไต่สู่ตำแหน่งสูงสุด เป็นถึงนายกรัฐมนตรี คนที่21 ฝากผลงานไว้มากมาย โดยเฉพาะผลงานชิ้นโบว์แดง ร่างรธน. ปี 2540 ไม่นับรวมผลงานอื่นๆอีกมากมาย และผลงานที่ผู้คนทั้งประเทศจดจำได้ดีคือการพัฒนา เมืองสุพรรณบุรี ให้เจริญ มีถนนหนทางที่สวนงามติดอันดับถนนที่ดีที่สุดสายหนึ่งในเมืองไทย

จากนี้ไปคงต้องจับตา เมื่อไม่มีพญามังกรแห่งสุพรรณฯ อย่าง นายบรรหารแล้ว จะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองไทยในภาพใหญ่ รวมไปถึงการเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี อย่างไร

ชื่อ-นามสกุล : บรรหาร ศิลปอาชา

วันเดือนปีเกิด : 19 สิงหาคม 2475

ประวัติครอบครัว :
- มีน้องชายชื่อ นายชุมพล ศิลปอาชา
- ภรรยาชื่อ คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา มีบุตร-ธิดา 3 คน

ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (หนูนา)
2. นางปาริชาต ศิลปอาชา (ยุ้ย) สมรสกับนายชัยยุทธ คำคุณ (หย่า)
3. นายวราวุธ ศิลปอาชา (ท็อป) สมรสกับ สุวรรณา ไรวินทร์ (เก๋) มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน

การศึกษา :
ประวัติครอบครัว :
- 19 พฤศจิกายน 2553 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ปริญญาจัดการดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประทีปวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประทีปวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
ด้านธุรกิจ
- 2499 จัดตั้งบริษัทสหศรีชัยก่อสร้าง จำกัด
- 2505 ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด นทีทอง
- 2508 ก่อตั้งบริษัทวารทิพย์ จำกัด
- 18 ธันวาคม 2529 จัดตั้งมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา
- 2533 ก่องตั้งบริษัทสหศรีชัย เคมีคอลล์ จำกัด
- เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
- เป็นหุ้นส่วนบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด
- เป็นหุ้นส่วนบริษัท บี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- เป็นหุ้นส่วนบริษัทอีสเทอนอิเล็กทริกนิวแฟคเจอริ่ง จำกัด

ตำแหน่งทางด้านการเมือง :
- 2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2518 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
- 2518 สมาชิกวุฒิสภา
- 4 เมษายน 2519 ส.ส. สมัยที่ 1
- 21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 5 ตุลาคม 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2522 เลขาธิการพรรคชาติไทย
- 12 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 18 เมษายน 2526 ส.ส. สมัยที่ 2
- 27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 3 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
- 11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- 1 ตุลาคม 2530 เลขาธิการพรรคชาติไทย
- 24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 4
- 9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (พ้นจากตำแหน่ง 9 ม.ค. 2533)
- 9 มกราคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 26 สิงหาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- 22 พฤศจิกายน 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้นตำแหน่ง 8 ธ.ค.2533)
- 14 ธันวาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ.2534)
- 22 มีนาคม 2535 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 5
- 17 เมษายน 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
- 13 กันยายน 2535 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 6 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
- 7 พฤษภาคม 2537 หัวหน้าพรรคชาติไทย (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
- 1 มิถุนายน 2537 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 7 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 13 กรกฎาคม 2538 นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 18 กรกฎาคม 2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 8
- 6 มกราคม 2544 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 4 พรรคชาติไทย
- 6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 4 พรรคชาติไทย (58,610)
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย (209,989) (พ้นตำแหน่งเนื่องจากยุบพรรคชาติไทย 2 ธ.ค.2551)
- ที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 9 มกราคม 2533 กรรมการข้าราชการตำรวจ
- 13 กรกฎาคม 2538 ประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
- 2 ตุลาคม 2539 ประธานกรรมการข้าราชการพลเรือน
- 21 กันยายน 2542 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- 21 กันยายน 2544 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
- 17 กันยายน 2552 นายกสภาสถาบันการพลศึกษา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement