ประวัติมีชัย ฤชุพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของมีชัย ฤชุพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มีชัย ฤชุพันธุ์

มีชัย ฤชุพันธุ์

มีชัย ฤชุพันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 2 ก.พ. 2481
อายุ 83 ปี
แล้วศาลรธน.ก็ตีกลับร่างรธน.ที่ผ่านประชามติให้กลับมาแก้ไขให้คำถามพ่วงสอดคล้อง โดยกำหนดให้ส.ว.ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯ แต่ให้อำนาจร่วมกับส.ส.ในการเสนอใช้ ม.272 หากส.ส.ไม่สามารถเลือกนายกฯจากบัญชีพรรคการเมืองได้

ถึงแม้"ซือแป๋"มีชัย ฤชุพันธ์ุ ปธ.กรธ.จะยืนยัน ว่า ส.ว. ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อนายกฯได้ แต่คอการเมืองก็ทราบกันดีว่า เมื่อรธน.มาแนวนี้ก่อนส่งให้สาลรธน.วินิจฉัยภายใน15 วัน ผลลัพธ์ที่ตามมา ก็คือน่าจะเป็นเปิดทางให้สามารถเลือกนายกฯคนนอกได้ง่ายขึ้น เมื่อโอกาสมาถึง

เพียงแต่จะมาถึงหรือเปล่า ก็ลองลุ้นกันดู!! ในเลือกตั้งมาถึงในปี 2560 ตามโรดแม็ป

ชื่อ-สกุล : มีชัย ฤชุพันธุ์

ฉายา : ซุปเปอร์ฮิตเลอร์

วันเกิด : 2 กุมภาพันธ์ 2481 ที่ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง

ครอบครัว : เป็นบุตรของนายโล้ว และ นางชุน ฤชุพันธุ์ ภรรยาชื่อ คุณหญิงอัมพร สกุลเดิม เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา (ถึงแก่อนิจกรรม) มีบุตร 2 คน นางมยุระ สมรสกับ นายสุกษม ช่วงโชติ และนางมธุรส สมรสกับ นายสวิจักร์ โลจายะ

การศึกษา :

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย จากสภามหาวิทยาลัยอดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น เมโธดิสต์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สอบเทียบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 8 โรงเรียนกวดวิชาวัดสุทัศน์
- มัธยมศึกษา โรงเรียนอำนวยวิทย์
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางจักร

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่ :

22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
28 มิถุนายน 2535 ประธานวุฒิสภา คนที่ 10 (28 มิ.ย.2535-21 มี.ค.2539)
17 เมษายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
23 กุมภาพันธ์ 2535 ประธานรัฐสภา
4 เมษายน 2534 กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
4 เมษายน 2534 ประธานกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ
6 มีนาคม 2534 รองนายกรัฐมนตรี
22 เมษายน 2532 สมาชิกวุฒิสภา
9 สิงหาคม 2531 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ลาออก 3 ม.ค.2533)
11 สิงหาคม 2529 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
22 เมษายน 2526 สมาชิกวุฒิสภา
ปี 2526 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12 มีนาคม 2523 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี 2520 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปี 2520 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2517 ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปี 2516 ที่ปรึกษากฎหมายนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ:

5 พฤศจิกายน 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10 กรกฎาคม 2550 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
25 มกราคม 2550 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
20 ธันวาคม 2549 ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
24 ตุลาคม 2549 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
19 มิถุนายน 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ลาออก)
15 กุมภาพันธ์ 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
25 มกราคม 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
19 มิถุนายน 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่ออีกหนึ่งวาระ)
25 มกราคม 2546 นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา
29 ตุลาคม 2545 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านนิติศาสตร์
19 มิถุนายน 2544 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่ออีกหนึ่งวาระ)
1 กุมภาพันธ์ 2544 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543 กรรมการข้าราชการตำรวจจากการแต่งตั้ง (ครบวาระ 24 ต.ค.2546)
6 สิงหาคม 2543 นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12 กรกฎาคม 2543 กรรมการกฤษฎีกา
2543 ประธานที่ปรึกษาบริษัท บีอีซีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
19 มิถุนายน 2542 นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ครบ 18 มิ.ย.2544)
1 กุมภาพันธ์ 2542 นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครบ 31 ม.ค.2544)
12 กรกฎาคม 2540 กรรมการร่างกฎหมาย
- ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง
- ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาชนบท
- ประธานคณะอนุกรรมการประสานแผนในระดับชาติและแผนส่วนภูมิภาค
- รองประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนตำบลและอำเภอ(พปต.)
- กรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
- กรรมการร่างกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำแร่หลบหนีออกนอกประเทศ
- กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการกลั่นกรองงานบริหารงานบุคคลของรัฐ
- กรรมการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเพื่อการส่งออก
- กรรมการแหล่งน้ำแห่งชาติ
- กรรมการนโยบายปิโตรเลียมแห่งชาติ
- กรรมการในกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายทะเลฝั่งตะวันออก
- รองประธานกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- รองประธานกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.)
- รองประธานกรรมการสร้างงานในชนบท (กสช.)
- กรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน
- กรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
- กรรมาธิการวิสามัญรัฐสภา พิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ
- กรรมการร่างกฎหมายประจำ
- ผู้อำนวยการกอง กองยกร่างกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- เลขานุการกรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement