ประวัติชุมพล ศิลปอาชา ข้อมูลล่าสุดของชุมพล ศิลปอาชา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชุมพล ศิลปอาชา

ชุมพล ศิลปอาชา

ชุมพล ศิลปอาชา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 มิ.ย. 2483
อายุ 81 ปี
หลังต่อสู้กับโรคภัยรุมเร้ามาได้สักระยะ กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 21ม.ค.ที่ผ่านมา นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมอายุ 72 ปี โอกาสนี้ขอไว้อาลัยแด่การจากไป เชื่อว่าคุณประโยชน์และความดีต่างๆ ที่ท่านยึดถือและสร้างไว้ จะเป็นที่ระลึกและจดจำของคนรุ่นหลังตลอดไป ...

ชื่อ-สกุล : ดอกเตอร์ ชุมพล ศิลปอาชา

วันที่เกิด : 6 มิถุนายน 2483

ประวัติครอบครัว :

- บิดา นายเซ็งเก็ม แซ่เบ๊
- มารดา นางสายเอ็ง
- เป็นน้องชายคนเล็ก ของนายบรรหาร ศิลปอาชา
- ภรรยาชื่อนางดวงมาลย์ ศิลปอาชา มีบุตร-ธิดา 2 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.สลิลดา ศิลปอาชา
2. นายรัฐพล ศิลปอาชา


การศึกษา และดูงาน :

ปี 2546 ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดคุณภาพ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ปี 2506 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท (เตรียมจุฬาฯ)
- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ พญาไท
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
- ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนเรศวรวิทยาลัย
- ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
24 มกราคม 2552 หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

2510 วิทยากรโท และหัวหน้าฝ่ายวิจัยและห้องสมุด กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน
- อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์พิเศษ สอนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, โรงเรียนสงครามจิตวิทยา,
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่วิทยาลัยวชิระพยาบาล
กรรมการคณะปฏิรูประบบราชการและระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
- รองหัวหน้าพรรคชาติไทย
22 เมษายน 2522 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 1
2523-2524 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
18 เมษายน 2526 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 2
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 3
4 สิงหาคม 2529 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (4 ส.ค.2529-29 เม.ย.2531) (นายชวน หลีกภัย เป็นประธานฯ)
15 สิงหาคม 2531 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 4
22 มีนาคม 2535 ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 5
- ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ที่มีการพิจารณามาตรา 198-199 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน)
3 เมษายน 2535 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (3 เม.ย.2535-29 มิ.ย.2535) (นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ เป็นประธานฯ)
13 กันยายน 2535 ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 6 (ยุบสภา 19 พ.ค. 2538)
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 7 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
4 สิงหาคม 2538 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
8 สิงหาคม 2538 ประธานกรรมการปฏิรูปการเมือง
17 พฤษภาคม 2539 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. สุพรรณบุรี เขต 1 พรรคชาติไทย สมัยที่ 8 (ลาออก 1 ต.ค.2541)
14 พฤศจิกายน 2540 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ลาออก 1 ต.ค.2541)
4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 17 ของ กทม.ด้วยคะแนน 23,952)
20 สิงหาคม 2544 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ (ลาออก)
31 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
26 ธันวาคม 2546 นายกสภาประจำสถาบันราชภัฏธนบุรี
18 พฤษภาคม 2547 กรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ (แทนนางมาลีรัตน์ แก้วก่า)
20 มกราคม 2548 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
29 มิถุนายน 2549 นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
17 มีนาคม 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
29 มิถุนายน 2551 นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำแหน่งทางการเมือง :

20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
24 มกราคม 2552 หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

ตำแหน่งอื่นๆ :

3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement