ประวัติศรัยฉัตร จีระแพทย์ ข้อมูลล่าสุดของศรัยฉัตร จีระแพทย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศรัยฉัตร จีระแพทย์

ศรัยฉัตร จีระแพทย์

ศรัยฉัตร จีระแพทย์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คุณแม่คนเก่งของน้องเบล่าที่ขยันทำงานพิธีกรตั้งแต่เร่ิมตั้งครรภ์จนถึงคลอดและถึงตอนนี้แม่ลูกคู่นี้ก็รับทรัพย์พร้อมกันด้วยการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์นมตราหมี เรียกว่าแม่ลูกคู่รวยจริงๆ......

ชื่อ ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา) จีระแพทย์
ชื่อเล่น หนิง
วันเกิด 29 สิงหาคม
ครอบครัว ไอราวรรณ กุญชร ณ อยุธยา (บิดา)
พ.ต.ท.หญิง ณัฐวินุช หัสดินทร์ ณ อยุธยา (มารดา)
จามร จีระแพทย์ (สามี)
น้องเบลล่า ด.ญ.กุญช์จารี จีระแพทย์ (ลูกสาว)
การศึกษา ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MINI MPA ERASMUS UNIVERSITY
ประเทศเนเธอร์แลนด์
อาชีพ พิธีกรงานอีเวนท์ต่างๆ
ผลงาน เจ้าของหนังสือ "ช่างพูด"
พิธีกรงานอีเวนท์ต่างๆ
แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ผลิตภัณฑ์นมตราหมี
แบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิการาโด้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement