ประวัติสมัคร สุนทรเวช ข้อมูลล่าสุดของสมัคร สุนทรเวช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมัคร สุนทรเวช

สมัคร สุนทรเวช

สมัคร สุนทรเวช

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 พ.ค. 2478
อายุ 85 ปี
วันที่ 14 พ.ย.เวลา 16.00 น.จะมีการพระราชทานเพลิงศพ"สมัคร สุนทรเวช"อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 25 ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส

"สมัคร สุนทรเวช"ถือเป็นบุคคลที่มีบทบาททางการเมือง โดยเฉพาะเมื่อก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังการปฏิวัติรัฐประหารโดย คมช.ก็ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติ จวบจนต้องพ้นจากตำแหน่ง จากนั้นชื่อของ"สมัคร สุนทรเวช"ก็เลือนหายไป จวบจนท่านมาเสียชีวิต

ประวัติบุคคลสำคัญ
ชื่อ+สกุล : สมัคร สุนทรเวช
วันเกิด 13 มิถุนายน 2478 ที่หน้าบ้านวังบางขุนพรหม ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เสียชีวิต 24 พฤศจิกายน 2552 รวมอายุ 74 ปี 5 เดือน 11 วัน

ครอบครัว เป็นบุตรคนที่ 4 ของ เสวกเอกพระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช) และ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร (อำพัน จิตรกร) บุตรสาวของ มหาเสวกตร พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร) ประกอบด้วย 1. พ.อ.(พิเศษ) พญ.มยุรี พลางกูร อดีต รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ 2. นางเยาวมาลย์ ราชวังเมือง ประกอบธุรกิจส่วนตัว 3. พล.อ.อ.สมมต สุนทรเวช อดีต ที่ปรึกษา ทอ. (ถึงแก่กรรม) 4. นายสมัครสุนทรเวช (ใหม่) 5. นายมโนมัย สุนทรเวช (มด) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6. นายสุมิตร สุนทรเวช (หมอก) อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร สมรสกับ คุณหญิงสุรัตน์ นามสกุลเดิมของคู่สมรส นาคน้อย มี บุตรสาวฝาแฝด 2 คน คือ นางสาวกาญจนากร สุนทรเวช (กุ๊กกุ๊ก) และนาง กานดาภา สุนทรเวช (กิ๊กกิ๊ก)

การศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชามัคคุเทศก์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2511 Bryant & Stration Institute , Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปี 2506 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2501 ประกาศนียบัตร A.C.C. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์
ปี 2492 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- ประถมศึกษาปีที่ 1-4 โรงเรียนเทเวศน์ศึกษา
- อนุบาลศึกษาจากโรงเรียนสตรีบางขุนพรหม

การทำงาน /ตำแหน่งหน้าที่
- นักจัดรายการ
- คอลัมนิสต์เจ้าของนามปากกา "นายหมอดี"
ปี 2514-2516 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
ปี 2513-2514 ผู้บริหารฝ่ายขาย ที่ John Deere Thailand Co.Ltd.
ปี 2512-2513 ผู้จัดการแผนกเครืองอะไหล่ บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด
ปี 2510-2511 Dietary Aid , Fox Rever Rehabilitation Hospital , Chicago สหรัฐอเมริกา
ปี 2507-2509 ผู้จัดการแผนกเครื่องอะไหล่ ที่บริษัทเอื้อวิทยาพาณิชย์ จำกัด
ปี 2506-0516 เขียนบทความและความเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ปี 2504-2506 Free Lance Guide ที่ World Travel Service Co.Ltd.
ปี 2502-2504 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ ที่ Loxley Bangkok Co.Ltd.
ปี 2497-2502 เสมียนแผนกรถยนต์, ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องอะไหล่ที่ Barrow Brown(1948) Co.Ltd
ปี 2496-2497 เจ้าหน้าที่สอนเครื่องลงบัญชีไฟฟ้า ที่ National Cash Registered Co.Ltd. ตำแหน่งทางการเมือง 19 สิงหาคม 2551 ประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ (รศก.)
12 มิถุนายน 2551 ประธานกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.)
26 กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
26 กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้
26 กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการชลประทาน
26 กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชน
26 กุมภาพันธ์ 2551 ประธานกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและท่าอากาศยาน
6 กุมภาพันธ์ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ พ้น 9 ก.ย.2551)
29 มกราคม 2551 นายกรัฐมนตรี คนที่ 25 (ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ พ้นตำแหน่ง 9 ก.ย.2551)
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 6 พรรคพลังประชาชน (ลาออก 1 ธ.ค.2551)
25 สิงหาคม 2550 หัวหน้าพรรคพลังประชาชน (ลาออก 26 ก.ย.2551)
19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 2 ของ กทม. )
23 กรกฎาคม 2543 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (23 ก.ค.2543-23 ก.ค.2547)
29 พฤศจิกายน 2539 รองนายกรัฐมนตรี (พ้นจากตำแหน่ง 7 พ.ย.2540 เนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก)
17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 10 (ลาออก 31 พ.ค.2543)
3 กรกฎาคม 2539 รองนายกรัฐมนตรี (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
18 กรกฎาคม 2538 รองนายกรัฐมนตรี (ลาออก 15 มิ.ย.2539)
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 9 (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
13 กันยายน 2535 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 8 (ยุบสภา 19 พ.ค.2538)
17 เมษายน 2535 รองนายกรัฐมนตรี
22 มีนาคม 2535 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 7
14 ธันวาคม 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เนื่องจากรัฐบาลถูกยึดอำนาจ 23 ก.พ. 2534)
24 สิงหาคม 2531 ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
24 กรกฎาคม 2531 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชากรไทย สมัยที่ 6
1 ตุลาคม 2530 หัวหน้าพรรคประชากรไทย (ลาออก 8 ม.ค.2544)
29 กรกฎาคม 2529 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. กทม. เขต 1พรรคประชากรไทย สมัยที่ 5 (ยุบสภา 29 เม.ย.2531)
2528 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2527 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2526 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
7 พฤษภาคม 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (7 พ.ค.2526-4 ส.ค.2529)
18 เมษายน 2526 ส.ส. กทม. สมัยที่ 4
2525 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2524 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2523-2526 ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง และสถาบันการเงิน
2523 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2523
22 เมษายน 2522 ส.ส. กทม. สมัยที่ 3
2521 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2520 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2519 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
22 ตุลาคม 2519 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
21 เมษายน 2519 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 เมษายน 2519 ส.ส. กทม. สมัยที่ 2
2518 กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2518

21 กุมภาพันธ์2518 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
26 มกราคม 2518 ส.ส. กทม. สมัยที่ 1
2516-2518 กรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
23 ธันวาคม 2516 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2516 สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
15 สิงหาคม 2514 ส.ท.นครกรุงเทพ
2511-2519 สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
- กรรมการผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มหนุ่มพรรคประชาธิปัตย์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement