ประวัติมนุชญ์ วัฒนโกเมร ข้อมูลล่าสุดของมนุชญ์ วัฒนโกเมร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

มนุชญ์ วัฒนโกเมร

มนุชญ์ วัฒนโกเมร

มนุชญ์ วัฒนโกเมร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อุตส่าห์มีชื่อร่วมกับ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ สมศักดิ์ บุญทอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เข้าร่วมประชุม ก.ตร.เมื่อวันที่ 23 พ.ย. แต่ความพยายามแสดงออกต่อความไม่เห็นด้วยของ มนุชญ์ วัฒนโกเมร ไม่ทำให้การประชุมแต่งตั้ง 177 นายพล ต้องยกเลิกกลับผ่านฉลุยเรียบร้อยโรงเรียน สุเทพ เทือกสุบรรณ

ชื่อ -สกุล : มนุชญ์ วัฒนโกเมร

การศึกษา :

ปี 2534 อบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมภาคเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 4
ปี 2513 ปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 15

ตำแหน่งปัจจุบัน :

24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
12 ธันวาคม 2549 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2543 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายนโยบายและแผน (ลาออกไปประกอบอาชีพอื่น 1 ต.ค.2545)
1 ตุลาคม 2542 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
1 ตุลาคม 2541 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นักปกครอง 10)
1 ตุลาคม 2537 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (เสนอขออนุมัติครั้งที่ 1)
1 ตุลาคม 2535 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
1 ตุลาคม 2534 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2532 รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
11 กรกฎาคม 2527 ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการเมืองและการปกครอง สำนักนโยบายและแผนงานมหาดไทย
2521 โอนมาสังกัดสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
2510 ปลัดอำเภอตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :

24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
8 ธันวาคม 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
12 ธันวาคม 2549 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ
29 ตุลาคม 2545 กรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารรัฐกิจ

รางวัล :

ปี 2542 ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณเป็น ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement