ประวัติธนินท์ เจียรวนนท์ ข้อมูลล่าสุดของธนินท์ เจียรวนนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนินท์ เจียรวนนท์

ธนินท์ เจียรวนนท์

ธนินท์ เจียรวนนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 เม.ย. 2482
อายุ 82 ปี
ตกมานิดๆ หน่อยๆ แต่เดาว่า ไม่เจ็บปวดอะไรมากกับมหาเศรษฐีเมืองไทยที่นิตยสาร FORBES จัดอันดับ ปี
นี้เจ้าสั่วธนินท์ เจียรนนท์ เจ้าของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 3.75 แสนล้านบาท เชื่อว่าปีหน้า เจ้าสัว ธนินท์ น่าจะเร่งเอาตำแหน่งที่ 1 คืน...

ประวัติ
ชื่อ - นามสกุล : นาย ธนินท์ เจียรวนนท์
วันที่เกิด : 19 เมษายน 2482
บิดา : นายเจี่ย เอ็กซอ
มารดา : นางกิมกี่ แซ่ตั้ง

ชื่อคู่สมรส คุณหญิงเทวี วัฒนลิขิต
จำนวนบุตร-ธิดา 5 คน บุตร 3 คน ธิดา 2 คน
ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ มีบุตร-ธิดา 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นางวรรณี เจียรวนนท์
2. นายศุภกิจ เจียรวนนท์ สมรสกับมาริสา
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์
4. นายศุภชัย เจียรวนนท์ สมรสกับ บุษบา มหพันธ์
5. นางทิพาภรณ์ วีระเมธีกุล สมรสกับวีระชัย วีระเมธีกุล

การศึกษา และดูงาน
22 ตุลาคม 2551 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2551 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน
18 กุมภาพันธ์ 2547 ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม
21 กรกฎาคม 2543 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2538 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปี 2534 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศจีน
ปี 2534 ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี 2533 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี 2532 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
ปี 2531 ปริญญาพาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2529 ปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
ปี 2499 สถาบันศึกษาฮ่องกงวิทยาลัย
ปี 2494 มัธยมศึกษา โรงเรียนซัวเถา ประเทศจีน
ปี 2492 ประถมศึกษา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)
14 กุมภาพันธ์ 2546 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
18 เมษายน 2546 สมาชิกสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าการของรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้
27 มิถุนายน 2549 ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งทางด้านธุรกิจ
ปี 2504 ผู้จัดการฝ่ายการค้าไข่ไก่-ไข่เป็ด สหพันธ์สหกรณ์ค้าไข่แห่งประเทศไทย
ปี 2505 ผู้จัดการฝ่ายสัตว์ปีก บริษัท สหสามัคคีค้าสัตว์
ปี 2507 ผู้จัดการทั่วไปเครือเจริญโภคภัณฑ์
ปี 2512 กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปี 2522 กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเจริญโภคภัณฑ์และเครือเจียไต๋
ปี 2532 ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปี 2535 ประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2536 ประธานกรรมการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2543 ประธานบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด และบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด

ตำแหน่งทางสังคมและการเมือง
ปี 2528 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ปี 2529 ที่ปรึกษาสมาคมผู้บำรุงพันธุ์และผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
- ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- อุปนายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย
ปี 2530 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
- กรรมการในคณะอนุกรรมการฝ่ายหาทุน โครงการสังคายนาพระธรรมวินัยตรวจชำระพระไตร
ปิฎก
ปี 2531 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการภาคเอกชน โครงการมหาวิทยาลัยสนับสนุนพัฒนาน้ำพระทัย
จากในหลวง เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวพระราชดำริ

22 พฤษภาคม 2532 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปี 2532 กรรมการที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
- กรรมการอำนวยการจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมตรี
- อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
- การฝ่ายหารายได้ งานรังสรรค์ปั้นแต่ง
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการกองทัพบก
15 มีนาคม 2534 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ)
ปี 2534 กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
- กรรมการที่ปรึกษาโครงการประชาอาสาพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในชนบท ไทย-เยอรมัน
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดหารและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย
- กรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันกรีฑาชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38
- กรรมการที่ปรึกษาชมรมสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
22 มีนาคม 2535 สมาชิกวุฒิสภา
2535 กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
- ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2536 สมาชิกวุฒิสภา
- กรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
2536 ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
2537 ที่ปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
2538 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
2543 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาของผู้ว่าการนครเซี่ยงไฮ้
22 กุมภาพันธ์ 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
14 กุมภาพันธ์ 2546 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
18 เมษายน 2546 สมาชิกสภาที่ปรึกษาของผุ้ว่าการของรัฐบาลประชาชนนครเซี่ยงไฮ้
27 มิถุนายน 2549 ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ
20 พฤษภาคม 2551 กรรมการอาหารแห่งชาติ

ลำดับเศรษฐีของนายธนินท์
* เศรษฐีของโลกอันดับ 390 ในปี พ.ศ. 2549
* เศรษฐีของโลกอันดับ 387 ในปี พ.ศ. 2548
* เศรษฐของประเทศไทยอันดับ 3 ในปี พ.ศ. 2548
* เศรษฐีของโลกอันดับ 342 ในปี พ.ศ. 2547
* เศรษฐีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 15 ในปี พ.ศ. 2547
* เศรษฐีของโลกอันดับ 329 ในปี พ.ศ. 2546
* เศรษฐีของโลกอันดับ 351 ในปี พ.ศ. 2545
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement