ประวัติอานันท์ ปันยารชุน ข้อมูลล่าสุดของอานันท์ ปันยารชุน

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อานันท์ ปันยารชุน

อานันท์ ปันยารชุน

อานันท์ ปันยารชุน

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ส.ค. 2475
อายุ 88 ปี
จู่ ๆ เล่นประกาศลาออกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ทั้งที่ รัฐบาลยังไม่ได้รับแนวทางการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือ คปร. ไปใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ้ำร้ายยังไม่ได้มีการแจ้งโดยตรงกับนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้เสนอแต่งตั้งด้วยตัวเองก่อน
เล่นเอาคนที่แต่งตั้งเสียศูนย์ไปไม่ใช่น้อย เพราะหากแปลความตามการกระทำ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะคิดได้ว่า เป็นการแยกจากกันด้วยดี และแม้ว่านายกรัฐมนตรี จะเสียงแข็งว่า จะรีบรุดเคลียร์กับเจ้าตัว และเอ่ยอ้างว่าผู้ดีรัตนโกสินทร์ เคยปรารภเรื่องนี้กับตนเองมาก่อน ก็ตามแต่ก็คงไม่อาจทำให้ทุกฝ่ายเชื่อได้สนิทว่า จะไม่มีประเด็นปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้น หรือว่า...อาจจะใกล้เข้าถึงสุดท้ายปลายทางที่จะเชื่อมโยงไปสู่กระบวนการที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดการเลือกตั้ง ที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามเสียงแข็งย้ำนักย้ำหนามาตลอดว่า จะต้องไปให้ถึงให้ได้...

ชื่อ-สกุล : อานันท์ ปันยารชุน

วันเกิด : 9 สิงหาคม 2475

ครอบครัว : - บิดา มหาอำมาตย์ตรี พระยาปรีชานุสาส์น
- มารดา คุณหญิงปฤกษ์ โชติกเสถียร
- คู่สมรส ม.ร.ว.สดศรี ปันยารชุน

การศึกษา :
- 19 ก.พ.2552 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
- ปี 2548
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางด้านกฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยนอร์ธ แคโรไลนา ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคมไทย และสนับสนุนการ พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย ที่แชเปิลฮิลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปี 2537
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

- ปี 2535 - พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ - นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

- ปี 2534
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- ปี 2533
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อุดมศึกษา (B.A.HONOURS) จาก CAMBRIDGE UNIVERSITY, ENGLAND
- มัธยมศึกษาจาก DULWICH COLLEGE
- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

ตำแหน่งปัจจุบัน : - ประธานกรรมการอำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เอไอที)
- ประธานสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ทีอีไอ)
- 5 ธันวาคม 2546 ประธานคณะทำงานเพื่อปฏิรูปบทบาทของยูเอ็นในศตวรรษ 21
- 28 มีนาคม 2548 ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ : - 15 มกราคม 2540 ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง
การบริหารราชการแผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)
(พ้นตำแหน่ง 11 ตุลาคม 2540)
- 10 มิถุนายน 2535 นายกรัฐมนตรี คนที่ 18 (เลือกตั้งใหม่ 23 ก.ย.2535)
- 2 มีนาคม 2534 นายกรัฐมนตรี คนที่ 18 (ใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 6 เม.ย.2535)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement