ประวัติปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ข้อมูลล่าสุดของปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ปิยสวัสดิ์   อัมระนันทน์

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.ค. 2496
อายุ 65 ปี
อดีตรัฐมนตรีพลังงาน และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)"กินดีหมีหัวใจเสือ"ตัดสินใจ เปิดตัวเป็นครั้งแรกบนเวทีชุมนุมถนนราชดำเนิน ในคืนวันสุก-ดิบ (23พ.ย.) ก่อนถึงกำหนดวันนัดชุมนุมใหญ่ โค่นล้มระบอบ"ทักษิณ" เพียง1 วัน (24 พ.ย.) อัดแหลก รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้ เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง แต่ทำทุกอย่างเพื่อองค์กรและพรรคพวกพ้องตัวเอง พร้อมยัง ระบุ มั่นใจรัฐบาลชุดนี้ จากนี้ไปคงถึงเวลาไม่สามารถอยู่ได้แล้ว และรัฐบาลนี้คงต้องจบลงในเวลาไม่นาน ต่อจากนี้

ชื่อ - นามสกุล : ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ชื่อคู่สมรส : อานิก นามสกุลเดิมของคู่สมรส วิเชียรเจริญ

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน
- นายปีย์ อัมระนันทน์
- นายอนุตร อัมระนันทน์

ประวัติครอบครัว เป็นบุตรของนายปรก (เสียชีวิต) และ ม.ร.ว.ปิ่มสาย (สวัสดิวัตน์) อัมระนันทน์

การศึกษา และดูงาน :

-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
-ปริญญาโท (Distinction) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
-ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford) ประเทศอังกฤษ
-ประถมศึกษาปีที่ 1-7 โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-11 มกราคม 2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2529 มีการตั้ง สพช. (สนง.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) ได้ตำแหน่งเลขาธิการ สพช. คนแรก (6 ปี ต่ออายุ 2 ครั้ง)
-1 ตุลาคม 2531 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-1 ตุลาคม 2534 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ
-24 เมษายน 2535 ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก 2
-2534 รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
-29 มีนาคม 2537 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (29 มี.ค.2537-26 พ.ค.2543)
-27 พฤษภาคม 2543 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
-1 ตุลาคม 2543 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (หลุดจากเก้าอี้ ช่วงรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เป็นนายฏรมต.)
-30 เมษายน 2544 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (30 เม.ย.2544-11 พ.ค.2545)
-12 พฤษภาคม 2545 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-2 มกราคม 2546 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลาออกหลังแต่งตั้งเพียงวันเดียว)

ตำแหน่งอื่นๆ :
-9 ตุลาคม 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด
-8 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
-26 กันยายน 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-2 เมษายน 2546 ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.) (แทนนายเคารพ นุชนารถ)
-31 มีนาคม 2541 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement