ประวัติปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ข้อมูลล่าสุดของปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ปิยสวัสดิ์   อัมระนันทน์

ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.ค. 2496
อายุ 68 ปี
อดีตรัฐมนตรีพลังงาน และอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)"กินดีหมีหัวใจเสือ"ตัดสินใจ เปิดตัวเป็นครั้งแรกบนเวทีชุมนุมถนนราชดำเนิน ในคืนวันสุก-ดิบ (23พ.ย.) ก่อนถึงกำหนดวันนัดชุมนุมใหญ่ โค่นล้มระบอบ"ทักษิณ" เพียง1 วัน (24 พ.ย.) อัดแหลก รัฐบาลยิ่งลักษณ์ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้ เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง แต่ทำทุกอย่างเพื่อองค์กรและพรรคพวกพ้องตัวเอง พร้อมยัง ระบุ มั่นใจรัฐบาลชุดนี้ จากนี้ไปคงถึงเวลาไม่สามารถอยู่ได้แล้ว และรัฐบาลนี้คงต้องจบลงในเวลาไม่นาน ต่อจากนี้

ชื่อ - นามสกุล : ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ชื่อคู่สมรส : อานิก นามสกุลเดิมของคู่สมรส วิเชียรเจริญ

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 2 คน
- นายปีย์ อัมระนันทน์
- นายอนุตร อัมระนันทน์

ประวัติครอบครัว เป็นบุตรของนายปรก (เสียชีวิต) และ ม.ร.ว.ปิ่มสาย (สวัสดิวัตน์) อัมระนันทน์

การศึกษา และดูงาน :

-ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
-ปริญญาโท (Distinction) สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
-ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) ด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (Oxford) ประเทศอังกฤษ
-ประถมศึกษาปีที่ 1-7 โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-11 มกราคม 2523 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 กองวางแผนเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2529 มีการตั้ง สพช. (สนง.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) ได้ตำแหน่งเลขาธิการ สพช. คนแรก (6 ปี ต่ออายุ 2 ครั้ง)
-1 ตุลาคม 2531 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-1 ตุลาคม 2534 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ
-24 เมษายน 2535 ที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลก 2
-2534 รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
-29 มีนาคม 2537 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (29 มี.ค.2537-26 พ.ค.2543)
-27 พฤษภาคม 2543 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
-1 ตุลาคม 2543 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (หลุดจากเก้าอี้ ช่วงรัฐบาล นายชวน หลีกภัย เป็นนายฏรมต.)
-30 เมษายน 2544 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (30 เม.ย.2544-11 พ.ค.2545)
-12 พฤษภาคม 2545 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
-2 มกราคม 2546 รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ลาออกหลังแต่งตั้งเพียงวันเดียว)

ตำแหน่งอื่นๆ :
-9 ตุลาคม 2552 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด
-8 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
-26 กันยายน 2549 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-2 เมษายน 2546 ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ.) (แทนนายเคารพ นุชนารถ)
-31 มีนาคม 2541 กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement