ประวัติปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ข้อมูลล่าสุดของปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 มิ.ย. 2492
อายุ 69 ปี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธวัชชัย ภัยลี้ เป็น คณะกรรมการ ก.ต.ช. กลับมีปัญหาซ้อนขึ้นมาอีก ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ยื่นหนังสือลาออกพ้น คณะกรรมการ ก.ต.ช. แม้ นายกฯอภิสิทธิ์ จะยืนยันว่า ไม่มีปัญหาในการเรียกประชุม ก.ต.ช. เพื่อแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ ดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาเพียงแค่ลมปากเท่านั้น เพราะนายกฯไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะเรียกประชุม ก.ต.ช.เมื่อใด เมื่อยังคงกล่าวได้แค่ว่าต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสม

ชื่อ-สกุล : ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์

วันเกิด : 8 มิถุนายน 2492 ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

2542 ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42
2529 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2517 M.P.A.มหาวิทยาลัยเหนซิลเวเนียสเตต (สหรัฐอเมริกา)
2511บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน/ตำแหน่งหน้าที่ :

16 พฤศจิกายน 2549 อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นักบริหาร 10) (เกษียณ 1 ต.ค.2552)
1 ตุลาคม 2548 รองปลัดกระทรวงการคลัง
1 ตุลาคม 2543 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
27 พฤศจิกายน 2539 รองอธิบดีกรมธนารักษ์
2538 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
2532 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2518 รับราชการในสังกัดกรมสรรพากร
2518 รับราชการในสังกัดกรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งอื่นๆ:

6 พฤศจิกายน 2551 กรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ (ลาออก 2 ต.ค.2552)
29 เมษายน 2551 กรรมการการประปานครหลวง
28 พฤศจิกายน 2549 ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (แทนนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ)
28 พฤศจิกายน 2549 กรรมการการประปานครหลวง
25 เมษายน 2549 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
11 มกราคม 2548 กรรมการองค์การเภสัชกรรม (แทนนางลีนา เจริญศรี)
1 มีนาคม 2547 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
1 มีนาคม 2545 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
24 ตุลาคม 2543 กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
25 พฤษภาคม 2543 กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ลาออก 12 ธ.ค.2543)
28 เมษายน 2541 กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
18 กุมภาพันธ์ 2540 กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์