ประวัติกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ข้อมูลล่าสุดของกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 13 ก.ย. 2501
อายุ 62 ปี
เข้าสู่วันที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการ ปิด กรุงเทพฯ วันนี้ประชาชนหลายแห่งเปิดทำงานปกติ และต้องรับสภาพกับการจราจรที่ไม่สะดวกอย่างเคย แต่ท่ามกลางวิกฤติ หลายฝ่ายก็ยังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลง ล่าสุด "กิตติพงษ์ กิตยารักษ์" ปลัดกระทรวงยุติธรรม มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีมิติความขัดแย้งที่ ร้าวลึก ส่วนวิธีแก้ไขจะต้องมีเวทีกลาง โดยชี้ว่าคู่กรณีจะต้องถอยคนละก้าว พร้อมเสนอทางออก 5 ประการ ยันต้องเลื่อนเลือกตั้งเพื่อหารือกรอบแนวทางที่ชัดเจน ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

วันที่เกิด : 13 กันยายน 2501

ครอบครัว : มีพี่สาวชื่อ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์
ภรรยาชื่อนางศริยา กิตยารักษ์ (นุช) บุตรี ศ.สรรเสริญ-พัชรี ไกรจิตติ
มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. น.ส.กันต์รวี กิตยารักษ์
2. น.ส.กันต์นภัส กิตยารักษ์
3. ด.ช.ศรณ์กิติ์ กิตยารักษ์

การศึกษา :
- ปริญญาเอก ด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัฮาร์วาร์ด (ทุนฟุลไบรท์)
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนลสหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.ในความต้องการของสำนักงานอัยการสูงสุด)
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ตำแหน่งอื่นๆ : 8 กรกฎาคม 2546 กรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 46
18 มิถุนายน 2551 กรรมการข้าราชการพลเรือน
29 กรกฎาคม 2551 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (แทนนายจรัญ ภักดีธนากุล)
19 สิงหาคม 2551 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

การทำงาน : 2526 รับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดประจำกรม สถาบันกฎหมายอาญา
ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา
ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (นิติกร 9) กรมบังคับคดี
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยตำแหน่งหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา
อัยการจังหวัดประจำกรม สถาบันกฎหมายอาญา
2543 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม (2543-2544)
3 มกราคม 2544 ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1 สิงหาคม 2544 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ต่อครั้งที่ 1 ตั้งแต่ 1 ส.ค.2548)
11 พฤศจิกายน 2548 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
2 พฤษภาคม 2551 ปลัดกระทรวงยุติธรรม (แทนนายจรัญ ภักดีธนากุล)

ตำแหน่งอื่น ๆ : กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำแผนแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
ผู้ชำนาญการประจำคระกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรมวุฒิสภา
มนตรีของประเทศไทยในสมาคมกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (LAWASIA)
กรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการหลักสูตรปริญญาเอกด้านการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิชาชีพหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ
2536 เลขานุการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด (2536-2537)
2537 ผู้ช่วยเลขานุการอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด (2537-2539)
2538 บรรณาธิการนิตยสารบทบัณฑิตย์ (2538-2542)
2539 ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด (2539-2543)
2540 อนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ
1 เมษายน 2546 กรรมการการสื่อสารแห่งประเทศไทย
8 กรกฎาคม 2546 กรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 46
14 สิงหาคม 2546 กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคราชการ
10 พฤศจิกายน 2549 กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
18 ธันวาคม 2550 กรรมการคดีพิเศษ
18 มิถุนายน 2551 กรรมการข้าราชการพลเรือน
29 กรกฎาคม 2551 กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (แทนนายจรัญ ภักดีธนากุล)
19 สิงหาคม 2551 กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
27 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ยศหรือขั้น - เครื่องราช
2543 รางวัลเอกบุรุษ ประจำปี 2543 จากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
2543 "นักกฎหมายดีเด่น" จากสภามหาวิทยาลัยเกริก-นักกฎหมายดีเด่น จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล
2544 Eisenhower Fellowship
2544 Gerald R.Ford Fellowship
รางวัลนักวิจัยดีเด่น สกว.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement