ประวัติปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ข้อมูลล่าสุดของปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ส.ค. 2493
อายุ 70 ปี
ออกมาให้ความเห็นกรณี คลิปเสียงฉาว หลังเป็นข่าวครึกโครมในขณะนี้ว่า"มีเค้าความเป็นจริง" สำหรับ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์สันติ พร้อมระบุว่า เนื้อหาที่สนทนาบางเรื่อง เป็นเรื่องลับมีคนรู้น้อย โดยเฉพาะเรื่องเหตุปะทะชายแดนพม่า เมื่อ 11 ปีที่แล้ว โดยคำพูดบางประโยคพูดกันแต่เฉพาะวงเล็กๆ ในคณะรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งตนในฐานะ รมว.มหาดไทย ขณะนั้น ส่วนคลิปเสียงเป็นเรื่องจริงหรือไม่ พ.ต.อ.ประชัย ระบุว่า "ไม่ทราบ" ...

ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : ร้อยตำรวจเอก ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ชื่อเล่น : ปุ๋ม

นามแฝง/ฉายา : มือปราบสายเดี่ยว

วันที่เกิด : 1 สิงหาคม 2493

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว :
- บิดา พล.ต.ต.ชวน เปี่ยมสมบูรณ์ (ถึงแก่กรรม)
- มารดา นางโปรยทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
- เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 6 คน ของพล.ต.ต.ชวน เปี่ยมสมบูรณ์ (สวดพระอภิธรรม ถึง 9 ธ.ค.2549 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน) และนางโปรยทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
- ชื่อพี่-น้อง
1. โชติหิรัญ เปี่ยมสมบูรณ์
2. ร.ต.อ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
3. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์
4. ดีตชากร เปี่ยมสมบูรณ์
5. พรพจน์ เปี่ยมสมบูรณ์
6.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์
- ภรรยาชื่อ ผศ.สมศรี เครือวิทย์ มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
1. ร.ต.ต.ธรรมาธิปต์ เปี่ยมสมบูรณ์ (แทน)
2. ทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์ (ทศ)
3. ธรรมวิสาข์ เปี่ยมสมบูรณ์ (ทิพย์)

การศึกษา และดูงาน :
- 2514 หัวหน้านักเรียนนายร้อยตำรวจ และผู้ช่วยผู้บังคับหมวด 1 กองร้อยที่ 4 จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- สมาชิกของสมาคมเกียรตินิยมระดับชาติของ พี แคปปา พี และสมาชิกของสมาคมเกียรตินิยม
- ปริญญาเอก อาชญาวิทยา สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท การบริหารงานยุติธรรม สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 24 มกราคม 2550 กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชญาวิทยา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2515
ผู้บังคับหมวดตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจ (2515-2516)
- 2523
ผู้บังคับกองร้อย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (2523-2524)
- 2524
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2530
ศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2530-2539)
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2530-2532)
- 2532
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2532-2534)
- 9 กุมภาพันธ์ 2534
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2534-2538)
- 2538
นายกสภาราชภัฎอุตรดิตถ์ สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ (2538-2540)
- 23 กุมภาพันธ์ 2540
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
- 2540 ประธานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร (2540-2543)
- 23 ตุลาคม 2543
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (ลาออก)
- 2543
อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร (2543-2544)
- 15 มิถุนายน 2547
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 2541
เลขาธิการพรรคไทยรักไทย
- 6 มกราคม 2544
ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไทยรักไทย
- 17 กุมภาพันธ์ 2544
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พ้น 3 ต.ค.2545)
- 27 มกราคม 2545
รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)
- 3 ตุลาคม 2545
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คนที่ 39 (พ้น 8 ก.พ.2546)
- 8 กุมภาพันธ์ 2546
รองนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- 11 ตุลาคม 2549
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
- 12 ธันวาคม 2549
ประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรม การตำรวจและสิทธิมนุษยชน
- 3 มกราคม 2550
กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชญวิทยา
- 24 มกราคม 2550
กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิสาขาอาชญาวิทยา
- 10 กรกฎาคม 2550
กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2 กันยายน 2551
นายกสภาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนายร้อยตำรวจ

ยศหรือขั้น
- ร้อยตำรวจเอก
- 15 มิถุนายน 2544 นายกองใหญ่
- ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์

เครื่องราช
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- 5 ธันวาคม 2545 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
- 2511
โล่รางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (2511-2514)
โล่รางวัลความประพฤติดี จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สาขากระบวนการยุติธรรม ของ อัลฟ่า ฟิซิกมา จากมหาวิทยาลัยฟลอริดา สเตท
- 2535
รางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาบริหารการศึกษา พ.ศ.2534 จากโรงเรียนเตรียมทหาร
- 2538
รางวัลนักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
รางวัลฮิวเบอร์ทในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลผลงานวิจัยยอมเยี่ยมสาขาสังคมวิทยา จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัล Who's Who Among Students in American Universities and Colleges สหรัฐอเมริกา
รางวัลนักศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตท สหรัฐอเมริกา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement