ประวัติวิชา มหาคุณ ข้อมูลล่าสุดของวิชา มหาคุณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิชา มหาคุณ

วิชา  มหาคุณ

วิชา มหาคุณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 8 มี.ค. 2489
อายุ 75 ปี
ขณะที่บรรยากาศตลบอบอวลในช่วงเช้าที่ ศรส.สั่งการให้ ตร.เข้ายึดพื้นที่คืนจาก ม็อบ กปปส. จนเกิดเหตุนองเลือด ทั้งล้มตาย บาดเจ็บ ไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย

จู่ๆ ป.ป.ช. โดย นายวิชา มหาคุณ กก.และโฆษก ป.ป.ช. ก็ออกมาแถลงข่าวใหญ่ โดย ป.ป.ช.มีหนังสือเรียก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์ส่อว่า จงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุควรสงสัยว่า ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าว โดยเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอํานาจ หน้าที่นั้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น.

ทั้งที่ได้รับหนังสือทักท้วงว่า โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาทุจริตอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการทุจริตทุกขั้นตอน และทุกกระบวนการในการดําเนินการ

จึงแสดงถึงเจตนาของผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และเป็นการจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 178 อันเป็นเหตุแห่งการถอดถอนออกจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 270

โปรดฟังอีกครั้ง...

ชื่อจริง/นามสกุล : ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ

วันเกิด : 8 มี.ค. 2489 ที่ กรุงเทพมหานคร

สถานภาพ : คุณปู่อพยพมาจากเมืองจีน เป็นบุตรคนเล็ก ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของ นายเฉลียว มหาคุณ (เสียชีวิต) ชาวนครปฐม และ มารดา นางสุพีร์ (กุลวรายุทธ) วันทนีย์ (เสียชีวิต) ประกอบด้วย นางสาวกุลยา มหาคุณ และ นายวิชา มหาคุณ สมรสกับ นางนวลพรรณ นามสกุลเดิม ง้าวสุวรรณ มีบุตร 2 คน เป็น ชาย 1 หญิง 1

มีพี่น้องต่างมารดา อีก 9 คน (นายเฉลียว มหาคุณ - จำปา สุนทรกิจ) คือ

1.นายณัฎฐ์ มหาคุณ สมรสกับ สมพรพรหมศิริ

2. พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ สมรสกับ ชูขวัญ โวทานัง

3. พล.ต.ธงชัย มหาคุณ สมรสกับ สุชนา ชนะพันธุ์

4. นายไตรจักร มหาคุณ สมรสกับ อัญชลี ยังพัฒนา

5. นายนคร มหาคุณ สมรสกับ วลัยเงิน เกษมพานิช

6. นางสาวกรรณิการ์ มหาคุณ

7. นายบุญฤทธิ์ มหาคุณ สมรสกับ สมพิศ กังนิกร

8. นางจุฑาทิพย์ ศรีสุมะ สมรสกับ นายสมเกียรติ ศรีสุมะ

9. นางนพเก้า มิ่งขวัญ สมรสกับ นายกมล มิ่งขวัญ

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การทำงาน /หน้าที่ : พนักงานอัยการ , ผู้ช่วยผู้พิพากษา , ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม ,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชน , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ , ผู้พิพากษาศาลแพ่ง , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง , เลขานุการศาลฎีกา , รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 , ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง , ผู้พิพากษาศาลฎีกา , ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา , ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ,ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา และ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3

ตำแหน่งอื่นๆ : ประธานบริหารสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว , ประธานมูลนิธิยุวพุทธพัฒนา , กรรมการในคณะกรรมการตุลาการระหว่างประเทศ , ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา , กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ,สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ , กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ , รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 3 และ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement