ประวัติศรีราชา เจริญพานิช ข้อมูลล่าสุดของศรีราชา เจริญพานิช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศรีราชา เจริญพานิช

ศรีราชา เจริญพานิช

ศรีราชา เจริญพานิช

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
พลันผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติรับตรวจสอบจริยธรรมน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณี ว.5 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ โดยไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเกี่ยวข้องกับจริยธรรม อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินการตรวจสอบได้ ล่าสุดนายศรีราชา เจริญพานิช หนึ่งในผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ทำหนังสือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เพื่อให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการชี้แจง โดยสามารถทำเป็นลายลักษณ์อักษรได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงด้วยตนเอง คาดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะได้คำตอบจากนายกรัฐมนตรี หรือนานสุดภายใน 30 วัน ตามความเห็นของนายศรีราชา ซึ่งมองว่าก็ควรให้เวลาผู้ชี้แจงได้เตรียมการเรื่องหลักฐานเอกสารประกอบ และเป็นไปตามกรอบของผู้ตรวจการแผ่นดินที่บังคับใช้

ปัจจุบัน ผู้ตรวจการแผ่นดินประกอบด้วย นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ดำรงตำแหน่งประธาน นายศรีราชา เจริญพานิช และนายประวิช รัตนเพียร เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยผู้ตรวจการแผ่นดิน เดิมเรียกว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำหรับนายศรีราชา เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

นายศรีราชา เจริญพานิช เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สมรสแล้ว มีบุตร-ธิดา 3 คน สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ, ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท-เอก Juris Doctor สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันTulane University รัฐหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นหัวหน้าภาควิชากฎหมายพาณิชย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประธานโครงการศึกษาและจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ มสธ., ประธานคณะกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ (หรือคณบดี) และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มสธ.

เป็นผู้อำนวยการสำนกับริการการศึกษา มสธ. และเป็นประธานคณะทำงานร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในกำกับของรัฐ, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มสธ. ปี 2547, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2548

เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 1 มกราคม 2550 และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 22 มกราคม 2550 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2 ตุลาคม 2549
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement