ประวัติดอกเตอร์ สุทธาวรรณ จีระพันธุ ข้อมูลล่าสุดของดอกเตอร์ สุทธาวรรณ จีระพันธุ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ดอกเตอร์ สุทธาวรรณ จีระพันธุ

ดอกเตอร์ สุทธาวรรณ จีระพันธุ

ดอกเตอร์ สุทธาวรรณ จีระพันธุ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
อาจารย์สาวคนเก่งประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลูกสาวคนที่2 ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของ ดร.สุทธิพร จีระพันธุ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว กับ สุมาลี จีระพันธุ

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนกลาง ในจำนวนพี่น้อง 3 คน ของดร.สุทธิพร และนางสุมาลี จีระพันธุ
1. น.ส.ฌาริณีย์ จีระพันธุ (เอ)
2. น.ส.สุทธาวรรณ จีระพันธุ (แอน) แปลว่า ผู้มีความดีรอบด้าน
3. น.ส.ศิระประภา จีระพันธุ (เอ็ม)

การศึกษา
- ระดับอนุบาล จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
- ประถมศึกษา โรงเรียนราชินี
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒปทุมวัน
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริการการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
- ปริญญาโท สาขา Small Business and Entrepreneurship ที่ University of New England ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาเอก ด้านธุรกิจเพื่อการส่งออกระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ

การทำงาน
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร BBA (International Business Management), อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement