ประวัติปิยะพันธ์ จัมปาสุต ข้อมูลล่าสุดของปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

ปิยะพันธ์ จัมปาสุต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 มิ.ย. 2491
อายุ 70 ปี
สถานภาพ : สมรสกับนาง โสลี นามสกุลเดิม ตันติวัตนะ มีบุตร 2 คน คือ นายโสตถิพันธ์ จัมปาสุต และ นายสรรค์ปิติ จัมปาสุต

การศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญากิตติมศักดิ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส. 1) รุ่นที่ 23 สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4010 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองและการบริหาร รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 5 ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ระดับชาติ

การทำงาน /หน้าที่ : ผู้ตรวจการขนส่งตรี กองตรวจการขนส่ง ผู้ตรวจการขนส่งโท กองตรวจการขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 4 กองตรวจการขนส่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง 5 กองควบคุมกิจการขนส่ง นักวิชาการขนส่ง 5 กองวิชาการและวางแผน นิติกร 5 นิติกร 6 หัวหน้างานนิติการ นิติกร 7 หัวหน้าฝ่ายนิติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง 7 กองควบคุมกิจการขนส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนรถยนต์ กรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและภาษีรถ (ระดับ 9) รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมการขนส่งทางบก รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ กรมการขนส่งทางบก รักษาการ ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม (ยกเลิก) รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่ง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 11 ชช.) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เกษียณ 1 ต.ค.2551)

ตำแหน่งอื่นๆ : กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กรรมการองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรรมการการเคหะแห่งชาติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement