ประวัติสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ก.ค. 2493
อายุ 68 ปี
สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลังคนล่าสุด ตามมติ ครม. วันพุธที่ 3 มิ.ย.2552

เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2493 ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช มัธยมต้นไปศึกษาที่ โรงเรีียนตรังวิทยา บ้านเกิด ชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษา ปชป.เข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มธ.

ถิ่นกำเนิด : อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

การศึกษา : มัธยมต้น โรงเรียนตรังวิทยา จ.ตรัง -มัธยมปลาย โรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2515 เนติบัณฑิตไทย 2519 ปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทูเลน ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุนรัฐบาล)

การทำงาน/หน้าที่ : ที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกร 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง รองปลัดกระทรวงการคลัง (นักบริหาร 10)

ตำแหน่งอื่นๆ : คณะกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ประธานคณะทำงานปรับบทบาทและภารกิจ กระทรวงการคลัง กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทนนายวิสุทธิ์ มนตริวัติ) กรรมการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (แทนเชาวน์ สายเชื้อ) กรรมการการแข่งขันทางการค้า รองประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (แทนนายทนง พิทยะ) กรรมการบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทนนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล) กรรมการบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการกฤษฎีกา ประธานกรรมการบริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)