ประวัติวิสิฐ ตันติสุนทร ข้อมูลล่าสุดของวิสิฐ ตันติสุนทร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิสิฐ ตันติสุนทร

วิสิฐ ตันติสุนทร

วิสิฐ ตันติสุนทร

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาสถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การบริหารธุรกิจชั้นสูง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3(2549)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง(วตม.) รุ่นที่ 2 (2547)
หลักสูตรการเมือง การปกครอง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 (2546)
หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 8 (2545)
หลักสูตร Chairman 2002 รุ่นที่ 2 (2544)

การทำงาน/หน้าที่ : ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
รองประธานอาวุโสฝ่ายการลงทุน บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหารบริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหารบริษัทลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ไทย พรอสเพอริตี้ แอคไวซอรี่ จำกัด
กรรมการบริษัท สกายเอเชีย จำกัด
กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด
ประธานชมรมนักลงทุนสถาบัน ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกรรมการ (ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน) ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552

ประสบการณ์ด้านการสอน : อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Money and Capital Market Course, MBA Program)
อาจารย์พิเศษในหลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Credit Management and Evaluation Course, MBA Program)

ผลงาน : กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
กรรมการอำนวยการสถาบันการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
กรรมการอำนวยการและประธานอนุกรรมการจัดหาทุนโครงการบริจาคอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของสภากาชาดไทย
กรรมการสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement