ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันนี้ - ข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ | ไทยรัฐออนไลน์

ข่าว

วิดีโอ


advertisement

นสพ.ฉบับวันที่ 19 พ.ย. 2561


ข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิพพ์ไทยรัฐ

ยุทธศาสตร์บัตรทอง 4 ยั่งยืนเพียงพอเป็นธรรม

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “ยุทธศาสตร์ที่ 4” ช่วงปี พ.ศ.2560–2564 เป็นการยกระดับยุทธศาสตร์ที่ 1–3 ภายใต้ หลักการ “SAFE”

Sustainability (ยั่งยืน) คือ...ประเทศ รัฐบาล และครัวเรือน สามารถลงทุนในระยะยาวได้...Adequacy (เพียงพอ) คือทรัพยากร เงิน กำลังคน ต้องเพียงพอ และให้ทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพและป้องกันการล้มละลายจากค่าใช้จ่ายสุขภาพ และ Fairness (เป็นธรรม) คือความเท่าเทียมทั้งการรับภาระค่าใช้จ่าย

การรับบริการตามหลักการ “ดี-ป่วย รวย-จน ช่วยกัน” มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงภูมิภาค-เมือง คนทั่วไป-กลุ่มเปราะบา...


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง

advertisement