งานคือเงิน 03/06/60

ข่าว

งานคือเงิน 03/06/60

หมึกเขียว

  3 มิ.ย. 2560 05:01 น.

  ความขยันและอดทน คือหัวใจของความสำเร็จ

  หมึกเขียว ขอเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิต ผ่านพ้นทุกปัญหา และประสบความสำเร็จตามที่วาดฝันในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (เลี้ยงสัตว์ทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถจับบังคับสัตว์ได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ วันหยุดราชการ และทำงานเป็นกะได้ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 7 มิ.ย.นี้

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 และความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินราคางานก่อสร้าง, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทาง คอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต ภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบแม่ข่ายและลูกข่าย มีความรู้เรื่องนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในเรื่องข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์ระบบและโครงสร้างข้อมูลองค์กร, กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาทาง เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือ เคมีอินทรีย์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น GCMS/LSMS/HPLC หรือ AAS รู้งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (ตามมาตรฐาน ISO) มีความรู้และทักษะในห้องปฏิบัติการเคมี, นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาทาง เคมี เคมีวิเคราะห์ หรือ เคมีอินทรีย์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เช่น GCMS/LSMS/HPLC หรือ AAS รู้งานระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสามารถวิเคราะห์โครงการและแผนงาน, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านการต่างประเทศ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีมาก มีความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์และเขียนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ, นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านการวิจัย) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (สถานการณ์ พิษวิทยา มาตรฐาน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ และการแก้ไขปัญหา) ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย และความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ใช้ในการวิจัย, นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชาทาง นิเทศศาสตร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและนโยบาย Thailand 4.0 ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ (การวางแผน การจัดทำสื่อ การใช้สื่อ การประเมินผล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาการจ้างถึง 30 กันยายน 2563 สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://deqp.job.thai.com  รับถึง 12 มิ.ย.นี้

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาภาษาเยอรมัน วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 20 มิ.ย.นี้

  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา, นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ มีความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทยและต่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 ตามเอกสาร 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 ตามเอกสาร 2579 ประมวลจริยธรรม มีความรู้ความสามารถคิดวิเคราะห์ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 ตามเอกสาร 2579 สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ http://onec.job.thai.com  หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รับถึง 22 มิ.ย.นี้

  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา เคมี ชีวเคมี เภสัชวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือพิษวิทยา ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน, IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป, TOEFL IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป, TOEFL–ITP 390 คะแนนขึ้นไป, TOEFL–CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี สามารถศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล ทั้งจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ แม้นอกเวลาทำการปกติ สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 สอบถามโทร.0-2354-7147 (-9) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.mahidol.ac.th  หัวข้อ “สมัครงาน” หรือที่ http://www.dc. mahidol.ac.th หัวข้อ “ข่าวและกิจกรรม เลือกเมนูสมัครงาน” และสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ E-mail Address: chatip.kan@mahidol.ac.th  เปิดรับตั้งแต่ 5-23 มิ.ย.นี้

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา บัญชี สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 ห้อง 317 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร.0-2564-4440 ต่อ 1204 (-5) ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thammasatpress.tu.ac.th  รับถึง 27 มิ.ย.นี้

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  งานคือเงินหมึกเขียวหางานว่างงานรับสมัครงาน

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 11:51 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์