งานคือเงิน 06/05/60

ข่าว

งานคือเงิน 06/05/60

หมึกเขียว

  6 พ.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นได้จากแค่การมีมันสมองและความคิดที่ดี แต่จะเกิดขึ้นจากการนำความคิดนั้นมาลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและครบถ้วน

  หมึกเขียว ขอเป็นอีก หนึ่งกำลังใจ ให้ คนที่นำความคิดดีๆ ไปสู่การปฏิบัติ เดินถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จของชีวิตในเร็ววัน พร้อมอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย ที่ งานคือเงิน

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับ ผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา (ส่วนกลาง) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหาร วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ รัฐศาสตรบัณฑิต มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน มีความรู้ในการใช้ภาษาไทย และการจัดกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีทัศนคติ แรงจูงใจ ความประพฤติ และอุปนิสัยที่ดี สามารถปรับตัว มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับทางราชการ มีความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของทางราชการ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 สมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ถึง 9 พ.ค.นี้

  กรมศิลปากร รับ นาฏศิลปิน (ด้านอำนวยการแสดง) 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดกลุ่มนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการแสดงนาฏศิลป์ การควบคุมกำกับการแสดง และการอำนวยการแสดง รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน มีความรู้ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ต่างๆ ทั้งโขน ละคร ฟ้อนรำตามบทบาทการแสดงที่ได้รับมอบหมาย สามารถควบคุมกำกับการแสดง อำนวยการแสดง ได้แก่ การกำหนดรูปแบบการแสดง การเลือกเรื่องที่จะแสดง กำหนดผู้แสดง ท่ารำ เครื่องแต่งกายผู้แสดง และอุปกรณ์การแสดงอื่นๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและบทบาทการแสดง ควบคุมการฝึกซ้อมเบื้องต้นจนถึงขั้นปฏิบัติการแสดงจริงบนเวที มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านประสบการณ์การแสดง ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันเริ่มสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2560 สมัครที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ถึง 11 พ.ค.นี้

  กรมทางหลวงชนบท รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 512 คะแนน, TOEFL (Paper based) ไม่ต่ำกว่า 477 คะแนน, TOEFL (Computer based) ไม่ต่ำกว่า 123 คะแนน, TOEFL (Internet based) ไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์ และประมวลผลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์การเมืองและสังคมทั้งในและต่างประเทศ สามารถรวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีความรู้ในการวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงสามารถสำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล ตรวจสอบความปลอดภัยทางหลวงชนบท ทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมความปลอดภัย จัดทำรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง และจัดทำสรุปรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยทางหลวงชนบทประจำปี สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.drr.go.th  หรือ http://www.drr.go.th  หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ (พร.)” รับถึง 11 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยมหิดล รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ MS Excel และ Word (หากสามารถใช้งานโปรแกรม ERP และโปรแกรมสร้างสรรค์ผลงานอื่นที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีระเบียบวินัยในตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเพื่อองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ (หากมีประสบการณ์ทางบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น สมัครที่หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม หรือส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ “หน่วยทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 เลขที่ 999 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 วงเล็บมุมซองบนขวา “สมัครงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี” รับถึง 15 พ.ค.นี้

  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับพนักงานรายได้ประเภทชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ทาง การบัญชี สมัครที่วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2841, 0-2613-2858 หรือดูทาง http://ci.tu.ac.th  รับถึง 19 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี (6 ปี) สาขา สัตวแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดี ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่แผนกงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชถึง 19 พ.ค.นี้

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่บริการ ทั่วไป (คนงานห้องทดลอง) P9 จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลปศุสัตว์-ศูนย์ฝึกนิสิตฯ วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)/มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและวันหยุดทำการได้ (หากมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สำหรับเพศชาย-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ สอบถามที่ฝ่ายบริหารคณะฯ (หน่วยการเจ้าหน้าที่) โทร.0-2218-9773, 0-2218-9775 ถึง 23 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการตลาด รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด ต้องมีพื้นปริญญาโททางการตลาดหรือปริญญาโท ทาง บริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด หรือ ปริญญาโทในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีประสบการณ์การสอนทางด้านการตลาด หรือ บริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้วไม่เกิน 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทเอกชนในหน้าที่การบริหารการตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ), หลักสูตรบัญชีบัณฑิต รับ อาจารย์ 1 อัตรา อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิ ปริญญาเอก ทาง บัญชี หรือปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีพื้นปริญญาตรีทางบัญชี หรือปริญญาโท ทาง บัญชี หรือปริญญาโท ทาง บริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีพื้นปริญญาตรี ทางบัญชี, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวุฒิปริญญาโท ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ การบริหารรัฐกิจ หรือปริญญาโท ทาง รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นปริญญาตรีทางรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ บริหารรัฐกิจ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี (หากมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่จะพิจารณาเป็นพิเศษ), แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง วิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรมหลัก และมีประสบการณ์การทำงาน หรือ ประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน การจัดการงานก่อสร้าง โดยมีพื้นปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมหลัก และมีประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกตำแหน่งต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่ง และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ที่ไม่เกิน 2 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก ได้แก่ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ส่วนวุฒิปริญญาโท TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0-2504-7133 ถึง 31 พ.ค.นี้.

  หมึกเขียว

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:23 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์