งานคือเงิน 02/05/60

ข่าว

งานคือเงิน 02/05/60

หมึกเขียว

  2 พ.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  คนฉลาดมองปัญหาและอุปสรรคเป็นความท้าทายที่ต้องฟันฝ่าเพื่อเดินให้ถึงเส้นชัยแห่งชีวิต แต่คนโง่มองปัญหาและอุปสรรคคือทางตัน

  สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้ คนขยันและสู้ชีวิต เลือกจับจองกันเสมอที่ งานคือเงิน

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข วุฒิ ปริญญาเอก หรือจะจบปริญญาเอกในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา สัตวแพทยสาธารณสุข จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีพื้นปริญญาตรี ทาง สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือ แพทยศาสตร์ มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEFL (Paper-based Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน, TOEFL (Internetbased Test : IBT) ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่น้อยกว่า 75 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 คะแนน ไม่มีภาระผูกพันเรื่องการชดใช้ทุนใดๆ หรือเงื่อนไขอื่น ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เหมาะสมกับหน้าที่ สนใจสมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline  สอบถามที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218 -9773 รับถึง 8 พ.ค.นี้

  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับ อาจารย์ 3 อัตรา ปฏิบัติงานประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง (ทั้งในและต่างประเทศ) ในสาขา ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน พูด ฟัง เขียน) ในระดับดี และมีหลักฐาน ผลคะแนนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ ILETS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน มีความสมัครใจหรือความพร้อมที่จะสอนและวิจัยในประเด็นที่เป็นการประยุกต์หรือข้ามสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์หรือผลงานทางวิชาการหรืองานวิจัย เช่น งานนำเสนอและบทความตีพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 73170 สอบถามโทร.0-2800-2840 (-60) ต่อ 1006 ถึง 9 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ในสาขาวิชา ธุรกิจการเกษตร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด สอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงาน อธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 15 พ.ค.นี้

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก วุฒิ ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office อย่างดี สามารถปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีมและร่วมวางแผนกับบุคคลอื่นได้อย่างดี มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224 (-6), 0-2649- 5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 17 พ.ค.นี้

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง การสอนสังคมศึกษา หรือ ทางหลักสูตรและการสอน เน้นการสอนสังคมศึกษา หรือทางการศึกษา โดยมีพื้นปริญญาโทและปริญญาตรีทางการสอนสังคมศึกษา หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่เกี่ยวข้อง โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ มีประสบการณ์การสอนสังคมศึกษา, สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง สารสนเทศศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา หรือ การจัดการสารสนเทศ มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความ หนังสือ อย่างน้อย 1 รายการ (อาจเป็นผลงานร่วม), แขนงวิชาไทยคดีศึกษา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง ภาษาไทย หรือ จารึกภาษาไทย โดยมีพื้นปริญญาตรีทางด้านภาษาไทย, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรด้านบริหารโรงพยาบาล รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง บริหารโรงพยาบาล บริหารสาธารณสุข เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การจัดการสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ โดยมีพื้นปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องมีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานโรงพยาบาล และ/หรือมีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงพยาบาล, ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย หรือ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม หรือทาง เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีพื้นปริญญาตรีทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ด้านวิชาการ และ/หรือ ด้านการวิจัย และ/หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้อง, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง เศรษฐศาสตร์ หรือ กำลังศึกษาปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ โดยเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี, สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน รัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง โดยมีพื้นปริญญาตรีทาง ด้านรัฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ หรือปริญญาตรี/ปริญญาโท ทาง ด้านรัฐศาสตร์ เน้นการเมืองการปกครอง, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาโททางส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร และปริญญาตรีทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร หรือ พัฒนาการเกษตร หรือ ปริญญาโท ทาง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร โดยมีพื้นปริญญาตรีทางการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร หรือ พัฒนาการเกษตร (หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงาน และมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ), สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาโฆษณา รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ ทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โดยมีพื้นปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน เน้นด้านโฆษณา หรือปริญญาโท ทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โดยมีพื้นปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ต้องมีประสบการณ์การสอน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโฆษณาอย่างน้อย 1 ปี หรือปริญญาโท ทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน โดยมีพื้นปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอน หรือ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโฆษณาอย่างน้อย 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 3.50, กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียง รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน โดยมีพื้นปริญญาตรี ทางด้าน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน เน้นด้านวิทยุกระจายเสียง และ/หรือต้องมีประสบการณ์การสอน หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยุกระจายเสียงอย่างน้อย 1 ปี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาเอก และ/หรือปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 ทุกตำแหน่งต้องอายุไม่เกิน 50 ปี มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมแก่ตำแหน่ง และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก ได้แก่ TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ส่วนวุฒิ ปริญญาโท TOEFL Paper ไม่ต่ำกว่า 510 คะแนน, TOEFL CBT ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน, TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 64 คะแนน, CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน, IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน สอบถามและสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.0-2504-7133 ถึง 31 พ.ค.นี้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี เน้นการผลิตทางอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ พลังงานทางเลือกสำหรับยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 5 ห้อง 501 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-3001 (-9) ต่อ 3242, 3240, 3010 ถึง 31 พ.ค.นี้ 

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี
  03:53

  ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 21:45 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์