king10
Thairath Logo
กีฬา

คุมแรงงาน

Share :
line-share-logo

www.mol.go.th เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

แนะนำกระทรวงแรงงาน ประวัติกระทรวง นโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธกิจ โครงสร้างกระทรวง อำนาจหน้าที่ แผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงานในสังกัด ข้อมูลที่น่าสนใจ กฎหมายแรงงาน คำศัพท์ด้านแรงงาน อัตราค่าจ้าง และนอกจากนี้ในหน้าหลักยังมี นโยบายรัฐบาล วาทะนายกรัฐมนตรี ภารกิจกระทรวงแรงงาน ตลาดนัดแรงงาน บริการ ฯลฯ...

อ่านเพิ่มเติม...
เดลี่เว็บกระทรวงแรงงานแรงงานกฎหมายแรงงานก.แรงงาน