ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ในอุดมศึกษา

  ซี.121 พ.ค. 2560 05:01 น.
  SHARE

  ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีขึ้นไม่ขาดระยะทั้งทางที่ดีร้ายคละเคล้ากันไป

  วันนี้จึงขอใช้โอกาสเข้าไปสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งเก่าใหม่ในระยะที่ผ่านมา ชุดใหญ่ที่สุดคือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดใหม่ ในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่ ประกอบด้วย

  1.ศาสตราจารย์พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ 2.ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 3.ศาสตราจารย์ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ 4.ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ 5.ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 6.ศาสตราจารย์วรเดช จันทรศร 7.ศาสตราจารย์พิเศษวรภัทร โตธนะเกษม 8.ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล

  ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องวุ่นๆมายาวนานพอสมควรบัดนี้ทุกอย่างน่าจะลงตัวแล้วเมื่อมีการแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

  1.นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่วน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.นายกฤษฎา บุณยสมิต 3.นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4.พลโท ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ 5.นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 6.นายปิยะวัติ บุญ-หลง 7.นายพีรเดช ทองอำไพ 8.นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 9.นายไพรินทร์ ชูโชติ 10.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง 11.นายลักษณ์ วจนานวัช 12.พลเอก วุฒินันท์ ลีลายุทธ 13.นายสมพร อิศวิลานนท์ 14.นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ 15.นายโสภณ ภูเก้าล้วน 16.นายอมเรศ ภูมิรัตน

  อีกแห่งคือแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รวม 13 ราย ดังนี้

  1.นายวิจิตร ศรีสอ้าน เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย ส่วน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 2.นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 3.นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 4.นายปรัชญา เวสารัชช์ 5.นายพงศ์โพยม วาศภูติ 6.นายไพจิตร โรจนวานิช 7.นายไพรัช ธัชยพงษ์ 8.นายภิเศก ลุมพิกานนท์ 9.นายมนูญ สรรค์คุณากร 10.นายวิศิษฎ์พร วัฒนวาทิน 11.นายวีระพงษ์ แพสุวรรณ 12.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 13.นายอภัยชมม์ วัชรสินธุ์

  ของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง 4 ราย ดังนี้

  1.นายมณฑล ฉายอรุณ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายสุรพจน์ รัชชุศิริ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4.นายสุวิทย์ สุบงกฎ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  ที่วุ่นๆอยู่ก็คือที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ง รศ.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดี ลาออกจากตำแหน่ง แล้วต่อมา มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาออกไปอีก 5 ราย คือ 1.นายกฤช ฟอลเล็ต 2.ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย 3.ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 4.นายภักค์พงศ์ สุนทรโชติภัทร์ 5.นายสมชาย วิทย์ดำรง ซึ่งรายสุดท้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

  ปัญหานี้ถ้าไม่รีบคลี่คลายอาจจะบานปลายไปกันใหญ่ในไม่ช้า.

  “ซี.12”

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  มุมข้าราชการซี.12สถาบันอุดมศึกษาข้าราชการพลเรือนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้