ไลฟ์สไตล์
100 year

ข้าราชการดีเด่นอีกชุด

ซี.12
6 เม.ย. 2560 05:01 น.
SHARE

ข้าราชการดีเด่นในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่ได้รับการยกย่องรับเกียรติบัตรในวันข้าราชการพลเรือนยังมีอีกจำแนกเป็นรายกระทรวงได้ดังนี้

กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม นางสาวอำนวยสุข แต้พานิช นางพิมพา สุทินศักดิ์ กรมการขนส่งทางบก นางสาวปิยวรรณ ทะแพงพันธ์ นายพลภพ ทองฟู กรมเจ้าท่า นายธนาธิป จันทรภักดี นายดวง รวยสิน กรม ท่าอากาศยาน นางสาวกนกพร บัวอนันต์ นางจารุวรรณ แสงเดือน กรมทางหลวง นายนรินทร์ ศรีสมพันธุ์ นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล นายเตชินท์ ประทุมวัตร นายสมคิด ซ้ายสุข กรมทางหลวงชนบท นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม นายลีรวัตร ไชยชนะ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นางสาวศุภรัตน์ สมแสน

ข่าวแนะนำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นางสาวสิริพร ตันบุตร กรมควบคุมมลพิษ นางสาวจินตนา แสงเงิน นางสาวนภารัตน์ ทองโคตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายประจวบ โมฆรัตน์ นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์ กรมทรัพยากรธรณี นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล นางสาวกิ่งดาว เคลือบทอง กรมทรัพยากรน้ำ ว่าที่ร้อยตรีประพัฒน์ เดชหาญ นางสาวกัลยาณี สุวรรณประเสริฐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางดารา ชาติภูวภัทร นายบุญรอด เพ่งงาม สำนักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาววรนิจ ไกรพินิจ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมพจน์ เตชะมีนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายสุนทร ฉายวัฒนะ นายศักดิ์ณรงค์ เหมธานินทร์ นายธีรพงษ์ ประยงค์ขำ กรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายบุญจันทร์ ใจดี นายบุญนพ แปงใจ

กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นางพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นางสาวกาญจนา ลังกาพินธุ์ กรมธุรกิจพลังงาน นายภานุพงษ์ จันทร์ฝ่าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ นายพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวสำราญ มีขันหมาก

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาววิไลวัลย์ โพนสัย นางสาววรรณา ปิตุรักษ์พงษา กรมการค้าต่างประเทศ นางแก้วตา สุขจันทร์ นางสาวมาลัย ปานสุวรรณ กรมการค้าภายใน นางสาวกรรณิการ์ สีเขียว นางสาวสิริวรรณ กองแม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นางสาวสุชยา พฤกษ์บำรุง กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา นายสุวัจชัย บุญอารี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกุลเชษฐ์ ชีวะไพบูลย์ นางสาวดาวประกาย กาแผ่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต นางสาวพรรณลดา ไตรพิทยากุล สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางพัชรีญา ถนอมจิตร

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาววรวรรณ วิมลกาญจนา กรมโรงงานอุตสาหกรรม นางนันทพร บุญเอก นางขวัญลักษณ์ กัลหะรัตน์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ นางสมลักษณ์ ล่อใจ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายชาญชัย วุฒิพนมศักดิ์ นายสมบัติ โพธิ์ทอง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวศิวพร ดิลกโกมล นางสาวชลดา ดวงประสาท สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นางสาวณัฎฐิญา เนตยสุภา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัย กรมวิทยาศาสตร์บริการ นางสาวอรวรรณ ปิ่นประยูร นายจักรกฤษณ์ ศรีวิภาต สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวจงกมล มังกรศักดิ์สิทธิ์ กรมอุตุนิยมวิทยา นายสมภพ วงศ์วิไล นางอรนุช ทองศรี สำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสุทธิรักษ์ กรรณล้วน นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวนราลัย คำพวง

ยังเหลือข้าราชการดีเด่นในกระทรวงสายสังคมและจังหวัดต่างๆ.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ข้าราชการดีเด่นข้าราชการวันข้าราชการพลเรือน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:24 น.