king10
Thairath Logo
กีฬา

"ศูนย์ดูแลทารกครบวงจร" รพ.เด็ก

Share :
line-share-logo

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวผลงาน Service Champion ศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก ว่าไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละ 7 แสนคนเป็นทารกเกิดก่อนกำหนดประมาณ 1 แสนคน ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนื่อง จากพบอัตราการตายสูง โดยจากรายงานขององค์การ อนามัยโลก (WHO) พบว่าสาเหตุการตายในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับ 1 คือทารกแรกเกิดพบร้อยละ 72 ร้อยละ 37.5 เป็นทารกคลอดก่อนกำหนด และร้อยละ 23.9 เป็นทารกที่มีความพิการแต่กำเนิด รพ.เด็กจึงได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาให้การดูแลรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทารกป่วยให้รอดชีวิต ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร ของ รพ.เด็ก สามารถให้การดูแลรักษาทารกแรกเกิดวิกฤติได้ปีละ 1,200 ราย และในจำนวนนี้กว่า 80% สามารถพ้นวิกฤติและมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...
รพ.เด็กโรงพยาบาลเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีธีรพล โตพันธานนท์ศูนย์ดูแลทารกครบวงจรสุขภาพ