ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สามัคคีหัวใจสำคัญ

ข่าว

ฝ่าวิกฤติโควิด-19 สามัคคีหัวใจสำคัญ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  29 ก.ค. 2564 05:06 น.

  “การเมือง” เรื่อง “อำนาจ”... คับแคบ บีบคั้น รุนแรง ขาดอรรถประโยชน์ “การเมือง” เรื่อง “นโยบาย”...ใหญ่กว่า คนทั้งประเทศร่วมได้ และมีอรรถประโยชน์ใหญ่

  “นโยบาย” ควรเป็น “ปัญญาสูงสุด” ของชาติใดชาติหนึ่ง เพราะมีผลกระทบต่อทุกองคาพยพของประเทศ ทั้งทาง “วัฒนะ” และ “หายนะ”

  พันธกิจของการเมืองคือ นโยบาย ทั้งรัฐสภาและ ครม. แต่ทำไมประเทศจึงไม่ได้รับอรรถประโยชน์อย่างใหญ่จากนโยบายที่ดี กลับเป็นว่าทำอะไรดีๆไม่ค่อยสำเร็จ ประเทศสะสมปัญหาจนวิกฤติทุกทาง รวมกันเป็นวิกฤติใหญ่ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะสังคมไทยขาดสมรรถนะในการคิดเชิงระบบและการจัดการ

  ติดกับการ... “คิดเชิงพฤติกรรมส่วนบุคคล” และ “คิดเชิงเทคนิค” เป็นเช่นนี้โดยทั่วตลอดทั้งหมดข้างต้นนี้กล่าวไว้โดย อาจารย์หมอประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส

  วันนี้สิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับ “ประเทศไทยและผู้คนในสังคมไทย” เพราะพิษของ “ไวรัสโควิด-19” ผู้บริหารสังคมและประเทศชาติจะต้องทำอย่างไร ที่จะต้องไม่สูญเสียชีวิตผู้คนในชาติมากมายเป็นประวัติการณ์เช่นนี้ หรือจะปล่อยให้เป็นเรื่องของ “ชะตากรรมคนไทย” ไปตามยถากรรมต่อไป นี่หรือคือประเทศไทย?

  พระมหาสมัย จินฺตโฆสโก ประธานมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่ กทม. บอกว่า ได้กลายเป็นภาพที่สร้างความสลดหดหู่ใจแก่ผู้คนในสังคมไทยและประเทศไทยในกรณีที่ได้เกิดการเข้าทำการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยได้เสียชีวิตได้ถูกนำศพไปเผาตามวัดวาอารามต่างๆของประชาชนในประเทศไทย

  ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยได้ทราบข่าวการเกิดเหตุร้ายเช่นนี้มาจากต่างประเทศ

  “มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน” ตลอดเวลา 37 ปีที่ผ่านมา เน้นการให้การศึกษา การเผยแผ่ธรรมะ การสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ช่วยเหลือประชาชน...เด็กในสังคมไทยทุกภูมิภาคที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน เพื่อให้ผู้คนในสังคมเราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ

  ผ่อนจากชีวิตที่ได้รับความยากลำบากจากหนักให้เป็นเบาจากที่เบาอยู่แล้วให้สามารถดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามปกติสุข จึงได้เน้นให้ข้อคิด ความรู้ ความเข้าใจเพียงด้านการศึกษา ศาสนาและสังคมเท่านั้น

  ส่วนการเมืองหรือเศรษฐกิจนั้นมิได้เป็น “วิสัย” ของสมณเพศที่จะพึงกระทำ แต่มาวันนี้พิษร้ายของไวรัสโควิด-19 มิได้หยุดนิ่ง จำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้เข้ารักษามีมากขึ้น จำนวนศพที่ได้ถูกนำไปเผาตามวัดต่างๆมีมากขึ้นจนเมรุเผาศพแตกหรือรับไม่ไหว ยังไม่รวมถึงระบบสาธารณสุขของประเทศไทยก็วิกฤติโคม่า

  ทั้งๆที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม แต่เหตุร้ายก็ยังมิได้กลายเป็นเหตุดีเลย จึงขอออกมาให้สติและเตือนใจผู้บริหารประเทศว่าจะมีทางออกในด้านใดเพราะความร่วมมือร่วมใจของประชาชนก็มิได้เกิดขึ้น จะเอา “อำนาจ” หรือ “กฎหมาย” มาบังคับประชาชนก็น่าจะยากเสียแล้ว

  ดังนั้นความร่วมมือร่วมใจหรือความสามัคคีของคนในชาติเท่านั้นจึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ไปได้และประสบความสำเร็จ ผู้บริหารประเทศควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้คนในสังคมให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เพื่อหาทางออกให้กับผู้คนในประเทศให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น

  ต้องย้ำว่า...การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ เราได้พบเห็นความตั้งใจของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขที่ทุ่มเทสุดกำลังความรู้ความสามารถทั้งสรรพกำลังบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการที่ได้ดำเนินการสุดความสามารถแล้ว

  วิธีการใดที่จะได้ผ่อนคลายจากหนักให้เป็นเบาก็ได้ทำกันมาอย่างเต็มที่แล้ว การเข้าไปตรวจในทางเชิงรุก การขอกำลังด้านสาธารณสุขนอกพื้นที่เข้ามาเป็นกำลังเสริม การจัดซื้อยา...วัคซีนมาป้องกันและแก้ไขก็ได้ทำเต็มที่แล้ว การปิดแคมป์คนงาน การเปิดทางให้คนไข้ที่ติดไวรัสร้ายนี้กลับไปรักษาในภูมิลำเนา

  หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน มูลนิธิ สมาคมต่างๆ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มจิตอาสาต่างๆก็ได้ทุ่มเทสุดกำลังความสามารถที่มีอยู่แล้ว ประชาชนที่มีความเป็นห่วงเป็นใยก็ได้ร่วม “บริจาค” สมทบช่วยเหลือ... สนับสนุนให้องค์กรต่างๆสามารถดำเนินการแก้ไขไปแล้ว

  ขณะที่สื่อมวลชนเองก็เป็นอีกกำลังสำคัญที่ได้ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งทางตรง...ทางอ้อมอย่างไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงพระสงฆ์ในวัดวาอารามต่างๆก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่ปลายทางคือช่วยดำเนินการเผาศพของผู้เสียชีวิตโดยที่ญาติผู้เสียชีวิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...เป็นภาพแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกฝ่าย

  พระพุทธองค์ได้เคยตรัสสอนไว้ว่า “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะ ย่อมนำความสุขมาให้” เป็นพระพุทธพจน์ที่ชาวพุทธนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต บริหารหน้าที่การงาน ดำรงชีวิตในครอบครัวและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านพ้นไปในหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ตาม

  แม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของผู้คนจะพัฒนาไปมากเพียงใดก็ตาม แต่คำสอนของพระพุทธองค์ข้อนี้ยังสามารถใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย จึงกลายเป็น “อมตวาจา” ดังนั้น “ความรัก” และ “ความสามัคคี” ของผู้คนในชาติจึงเป็นหัวใจอันสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้

  “ความรักของผู้คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ในหมู่บ้าน ในชุมชน ในภูมิภาค ในประเทศ จึงกลายเป็นภูมิคุ้มกันมิให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาทำร้ายคนไทยได้ ความรักที่มีพื้นฐานจากความเมตตาปรานี จึงกลายเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่สะอาด สดใส ความรักย่อมก่อให้เกิดแต่ความสุขและความเจริญ”

  แล้ว “ความรัก” ก็ยังเป็นต้นเหตุให้มนุษย์ได้พบแต่ความสุขความร่มเย็น รักมากเท่าใดก็สุขมากเท่านั้น แต่ขอให้รักอย่างมีสติและปัญญาก็แล้วกัน

  ส่วน “ความสามัคคี” พระมหาสมัย ย้ำว่า หมายถึงความพร้อมเพรียงของผู้คนในสังคม จะคิดหรือกระทำสิ่งใดถ้ามีความสามัคคีแล้วก็ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเช่น มดแดงที่มีความสามัคคีกันก็สามารถทำรังให้เป็นที่อยู่อาศัยได้สำเร็จ ใครจะมาทำร้ายพวกมันก็ต้องต่อสู้ด้วยชีวิต

  หรือ...ปลวกที่ทำจอมปลวกให้เป็นบ้านของมันที่ใหญ่โตขึ้นมาได้ก็เพราะความสามัคคีทั้งนั้น ความสามัคคีจึงเป็นหัวใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ดิรัจฉาน

  “ถ้ามดหรือปลวกตัวใดหรือกลุ่มใดขาดความสามัคคีแล้วที่อยู่อาศัยของมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นให้พวกเราได้พบเห็น ในที่สุดพวกมันก็คงสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่นี่เพียงสัตว์ดิรัจฉานสองชนิดที่กลายเป็นอุทาหรณ์สอนใจมนุษย์เรา โดยเฉพาะคนไทยที่ยังกำลังมีลมหายใจอยู่ในขณะนี้”

  ขอให้พวกเราน้อมนำเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่สำคัญและร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นนี้กันเถิด...จากร้ายก็จะกลายเป็นดี จากหนักก็จะกลายเป็นเบา จากทุกข์ก็จะกลายเป็นสุข จากความไม่ปกติก็จะกลายเป็นปกติ

  ภัยร้ายจาก “โควิด-19” ตามที่พบเห็นนี้คงไม่เพียงพอ เราจะต้องทุ่มเทร่วมกันให้มากเพิ่มมากขึ้น จุดที่เป็นช่องว่างของการปฏิบัติก็ขอให้ช่วยกันชี้แนะและอุดช่องว่างนั้นทันที บกพร่องที่จุดใดก็บอกกัน...ช่วยกันแก้

  สุดท้ายนี้...ถ้าความคิดเห็นข้อเสนอแนะไปขัดใจขัดศรัทธาของท่านใด อาตมาก็ต้องขอโทษและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เพราะได้เสนอแนะด้วย “ความหวังดีและความปรารถนาดี”.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19สถานการณ์โควิดโควิดวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19โควิด 19 ล่าสุดสกู๊ปหน้า 1

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 20:29 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์