กศน.ขับเคลื่อนกิจกรรมปลุก "ต้นกล้าจิตอาสา" สู่การพัฒนาชุมชนรากหญ้า

ข่าว

  กศน.ขับเคลื่อนกิจกรรมปลุก "ต้นกล้าจิตอาสา" สู่การพัฒนาชุมชนรากหญ้า

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ก.ค. 2564 05:15 น.

  โครงการจิตอาสาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นโครงการที่น้อมนำโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระ บาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

  “สำนักงาน กศน.ได้น้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในแต่ละด้านตามความถนัดของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมยังส่งผลให้เกิดความรักชาติ ความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึก สร้างอุดมการณ์ สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ รวมถึงสำนักงาน กศน. ยังมุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนงานจะทำให้ข้าราชการ บุคลากร รวมถึงผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม” ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เล่าถึงที่มาที่ไปของการดำเนินโครงการ

  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล
  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล

  เลขาธิการ กศน. ยังฉายภาพให้เห็นชัดๆยิ่งขึ้นว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. (ระยะเวลา 2 วัน) จำนวน 12 ชั่วโมง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน และดำเนินการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ด้านจิตอาสาที่ได้รับมาส่งเสริม ขยายผลไปสู่ผู้เรียน และชุมชนในพื้นที่ใน 2 รูปแบบกิจกรรม 1.การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ได้แก่ ชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นทำได้จริงและขยายผล โดยนำความรู้มาส่งเสริม ขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม รวมทั้ง งานด้านจิตอาสา มีการดำเนินงานด้านจิตอาสา และ สามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชน...

  ...ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ของตน ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย และต้องดำเนินการถอดบทเรียนจากองค์ความรู้ของชุมชนจิตอาสาดีเด่น /ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นเพื่อสะท้อนถึงกระบวนการเรียนรู้ที่มีผลต่อการรับรู้ทัศนคติ ความเข้าใจ และการเปลี่ยน-แปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นภาพสรุปประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นอยู่ และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 2.การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 โดยให้สถานศึกษาคัดเลือกผู้เรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดระดับประถมศึกษาระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาเป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุม โดยกิจกรรมการจัดให้ดำเนินการตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และบริบทของ พื้นที่ ซึ่งสามารถจัดแบบ on-line หรือ on-site ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงาน โดยให้ส่งคลิปการทำกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายหรือ TikTok โดยมีกรอบการดำเนินงานตั้งแต่เดือน มิ.ย.ถึง ส.ค.2564 ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัล/ประเภทจะได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือมีแหล่งศึกษาดูงาน อื่นในพื้นที่ที่เหมาะสม”

  เลขาธิการ กศน. กล่าวอีกด้วยว่า โครงการจิตอาสา ของสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. แล้วจำนวน 11,286 คน ซึ่งถือว่าสามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลและจัดเวทีแสดงผลงานระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละรางวัล/ประเภทส่งให้กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัดดำเนินการคัดเลือกต่อไป

  “สำนักงาน กศน.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะตอบสนองนโยบายและส่งผลให้บุคลากร ผู้เรียน และประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการเป็นจิตอาสาต้นแบบ เป็นต้นกล้า เป็นตัวอย่าง เป็นกําลัง และเป็นแกนนําในการสร้าง อุดมการณ์ สร้างจิตสํานึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นําสําคัญในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอาสาในพื้นที่ และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดการสร้างความสามัคคี ในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.วรัท กล่าวทิ้งท้าย

  “ทีมการศึกษา” ขอเอาใจช่วยสำนักงาน กศน. และทุกๆหน่วยงานที่มีความพยายามในการขับเคลื่อนโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนและเราหวังว่าโครงการนี้จะเป็นเหมือนต้นแบบในการปลุกพลังต้นกล้าที่สำคัญต่อยอดการทำความดีไปทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อให้สังคมไทยผ่านพ้นทุกวิกฤติที่คุกคามไปได้ในที่สุด.

  ทีมการศึกษา

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  พลังทำดีต้นกล้าจิตอาสาพัฒนาชุมชนโครงการจิตอาสากศน.กระทรวงศึกษาธิการวรัท พฤกษาทวีกุลทีมการศึกษาการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 17:12 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์