ไลฟ์สไตล์
100 year

ห่วงปีการศึกษาวัยแรงงานต่ำกว่าเป้า เร่งปฏิรูป-จัดระบบเรียนรู้ใหม่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
11 มิ.ย. 2564 09:45 น.
SHARE


คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษา (กกศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้รายงานผลการศึกษาปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย 2563 ที่สะท้อนข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ยวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-59 ปี เท่ากับ 9.86 ปี ห่างจากค่าเป้าหมายถึง 2.64 ปี จากเป้าหมายในปี 2579 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติอยู่ที่ 12.5 ปี ดังนั้นจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาที่เกิดรูปธรรมชัดเจน ขับเคลื่อนภายใต้กฎหมายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ จัดระบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เช่น การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (โฮมสคูล) ที่ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบและหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนการพัฒนาทักษะและสร้างทักษะใหม่วัยแรงงานให้มีความรู้และสามารถเรียนต่อได้สูงขึ้น ผลักดันแนวทางเพิ่มจำนวนปีการศึกษาของคนไทย ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ต้องเร่งขับเคลื่อนจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้สอดคล้องความต้องการและความจำเป็นของสถานศึกษาแต่ละขนาดที่มีความแตกต่างกัน ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบข้ามสาขาวิชาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Non-Degree การใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) ที่มีการกำหนดผลลัพธ์ของการเรียนรู้เน้นสมรรถนะที่จำเป็นในตลาดแรงงานพัฒนาไปสู่การจัดทำคลังสมรรถนะของประเทศไทย

ข่าวแนะนำ

คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิชาสามัญเพิ่มเติมโดยคำแนะนำของมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อประโยชน์ในการรับรองวิทยฐานะให้แก่สามเณรที่ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวง ตามมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 เป็นการรับรองวิทยฐานะให้กับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสนามหลวง และแผนกธรรมสนามหลวง

รวมทั้งกำหนดรูปแบบการเทียบโอนระดับการศึกษาและคุณวุฒิที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประชุมยังมอบหมาย สกศ.ปรับปรุงร่างดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สภาการศึกษากัลยา โสภณพนิชแผนการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติการศึกษาปฏิรูปการศึกษาข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 01:22 น.